Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography, MECC


MICELÁRNÍ ELEKTROKINETICKÁ KAPILÁRNÍ CHROMATOGRAFIE (MECC, MEKC)

Separační pufr obsahuje povrchově aktivní látku (detergent), která vytváří ve vodném pufru micely.
Micely jsou pseudostacionární fází s hydrofobními dutinami, které dobře rozpouštějí lipofilní látky.
Micely nesou na svém povrchu elektrický náboj a vykazují vlastní elektroforetickou migraci v elektrickém poli.
Analyty s rozdílnou hydrofobitou podléhají rozdílné distribuci mezi vodnou a micelární fází.
Více lipofilní analyty jsou pohybující se pseudostacionární fází více rozpouštěny a rychleji unášeny.
Rozdíly v rychlostech micelami rozpouštěných a unášených analytů vedou k jejich vzájemné separaci.
Metoda je vhodná pro neutrální i nabité analyty a nelze ji kombinovat s MS detekcí.


MECC – separační mechanismus


DETERGENTY (TENZIDY)

aniontové
dodecylsíran sodný, SDS, CMC = 8,3, n = 62, MW = 18000
dodecylsulfonan sodný, CMC = 9,8, n = 54, MW = 15000
kyselina cholová, CMC = 14,0, n = 3 , MW = 14000
kyselina deoxycholová, CMC = 5,0, n = 4, MW = 17000

kationtové
dodecyltrimetylamoniumbromid, DTAB, CMC = 14,6, n = 61, MW = 19300
tetradecyltrimetylamoniumbromid, TTAB, CMC = 4,4, n = 64, MW = 19000
hexadecyltrimetylamoniumbromid, CTAB, CMC = 0,9, n = 78, MW = 28000

neiontové
polyoxyethylen-23-laurylether, Brij 35, CMC = 0,1, n = 40, MW = 48000
Triton X-100, CMC = 0,2, n = 140, MW = 90000

CMC [mmol/dm3] = kritická micelární koncentrace
n = agregační číslo
MW [g/mol] = micelární hmotnost


OBRÁCENÍ EOF POMOCÍ DETERGENTU


RETENČNÍ FAKTOR v MECC

10 mM TRIS / H3BO3 (pH= 8,5), 50 mM SDS                                  tmig [min]      k
    methanol                       7,0           0
1   1,3-dihydroxybenzen            8,3           0,27
2   fenol                          9,4           0,55
3   p-nitroanilin                 11,6           1,28
4   4-methylfenol                 12,3           1,54
5   2,6-dimethylfenol             14,8           2,89
6   toluen                        15,0           3,06
7   1,2-dimethylbenzen            18,8           7,70
8   propylbenzen                  21,8          23,17
    Sudan III                     24,0           ∞


ELUČNÍ OKNO v MECC a HPLC

MECC                                                                HPLC
 


DISTRIBUCE NEUTRÁLNÍCH LÁTEK v MECC

micelární fáze = pseudostacionární fáze = mc
vodná fáze = aq

distribuční konstanta :
  

retenční faktor :
  

parciální molární objem micel

pro malé koncentrace detergentu :

  

POZOROVANÁ RYCHLOST NEUTRÁLNÍCH LÁTEK v MECC

mmc efektivní mobilita micel

z elektroferogramu : teof , tmig,i , tmc

  


PSEUDOEFEKTIVNÍ MOBILITA NEUTRÁLNÍCH LÁTEK v MECCpseudo-efektivní mobilita

z elektroferogramu : tmig,i , teof
(nepotřebujeme znát tmc)

  


DISTRIBUCE NABITÝCH LÁTEK v MECC

z elektroferogramu : nelze použít následující rovnici

  


CELKOVÁ MOBILITA NABITÝCH LÁTEK v MECCcelková (overall) efektivní mobilita

z elektroferogramu : tmig,i , teof
(nepotřebujeme znát tmc)

  pak

pak


MECC : VITAMÍNY

100 μm I.D., 50 cm, 80 cm
20 mM Na2HPO4 / Na3PO4 (pH = 9,0), 50 mM SDS
15 kV (100 μA)
UV detekce při 254 nm

píky :
  1 nikotinamid (B3), 2 pyridoxin (B6), 3 kyanokobalamin (B12), 4 kyselina askorbová (C),
  5 riboflavin (B2), 6 kyselina nikotinová, 7 ethyl-p-aminobenzoát (vnitřní standard), 8 thiamin (B1)
MECC : TONIC

75 μm I.D., 61 cm, 72 cm
25 mM Na2B4O7 (pH = 9,2), 25 mM SDS
20 mbar / 0,10 min (≈ 13 nl)
20 kV (76 μA)
UV detekce při 254 nm

píky :
  1 kyselina askorbová (68 mg/l; 0,9 ng ve 13 nl)
  2 kyselina sorbová (174 mg/l; 2,3 ng ve 13 nl)
MECC : karboxylové kyseliny

50 μm I.D., 44,5 cm, 65,7 cm
18 mM Na2B4O7 + 30 mM NaH2PO4 + 50 mM CTAB
Separace : -20 kV
Detekce : UV při 280 nm

soubor pdf: mecc.pdf

[ Domovská stránka | Separační metody | HPLC | GC | CES | CZE | MECC | CEC | TLC a PC | Extrakce, GPC, IEC a AC | Otázky | Cvičení | Témata | Kvalitativní analytická chemie | Základní praktika | Seminář z analytické chemie | Analytické separační metody ]

28.1.1996 © Pavel Coufal