MECOG-CE

MECOG-CE:
Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe

Plus minus PBO
previous arrow
next arrow
 

Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) je neformální sdružení akademických pracovníků, doktorandů a studentů, kteří se zabývají výzkumem měst a regionů. Centrum CVMR působí v rámci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na výzkumných aktivitách, projektech a publikacích, které centrum zaštiťuje, se podílí i členové jiných pracovišť v rámci PřF UK i mimo Univerzitu Karlovu.

Centrum si klade za cíl přispívat k poznání zejména v následujících oblastech:

  • Proměny prostorové organizace metropolitních oblastí a sídelního systému
  • Dynamicky se měnící a problémové lokality měst (brownfieldy, suburbia, sociálně vyloučené lokality)
  • Procesy proměny prostorové organizace měst (revitalizace, gentrifikace, suburbanizace)
  • Segregace, prevence segregace a desegregace (sociálně vyloučené lokality, uzavřené a hlídané „gated“ areály, etnické enklávy) 
  • Místa koncentrace cizinců/migrantů, místní soužití a integrace 
  • Lokální rozvoj, urbánní a regionální politiky a plánování v městských regionech

Ve výzkumu se tým CVMR zaměřuje především na ty aspekty utváření a rozvoje měst a regionů, které jsou rizikové z hlediska dlouhodobého vývoje společnosti, ohrožují udržitelný a inkluzivní rozvoj a měly by proto být předmětem zájmu veřejnosti a širší společenské diskuze o směrech současného vývoje. Důležitou součástí práce je také hledání možností prevence nebo nápravy zjištěných problémů.

V oblasti vzdělávání zajišťuje tým CVMR kurzy pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia a školení disertačních, diplomových a bakalářských prací. Vyučované studijní předměty se týkají:

  • teorií sociální geografie, měst a sídelních systémů
  • utváření prostorové organizace a rozvoje měst, městských regionů, čtvrtí a lokalit
  • znaků, podmíněností a důsledků procesu globalizace