Projekty

Projekty výzkumu realizované v rámci Centra pro výzkum města a regionů

Výsledky v oblasti výzkumu měst a regionů byly dosaženy v rámci projektů základního výzkumu (podpořeného Grantovou agenturou ČR, MŠMT ČR), aplikovaného výzkumu (podpořeného Technologickou agenturou ČR, MMR ČR, ESPON, Visegrad+ Grants Programme, Interreg Central Europe), smluvního výzkumu (pro ministerstva a samosprávy měst a městských částí) a výzkumu řešeného v rámci doktorských dizertací a podpořeného Grantovou agenturou UK.

Projekty základního a aplikovaného výzkumu

 • 04/2023-03/2026 – MECOG-CE: Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe, Interreg Central Europe (CE0100032)
 • 01/2023-12/2025 – Prostorová a časová dynamika sociálního vyloučení a segregace (GAČR, 23-08311S)
 • 01/2019-12/2022 – Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území (TAČR, TL02000479)
 • 09/2020-06/2022 – ESPON METRO – The role and future perspectives of Cohesion Policy in the planning of Metropolitan Areas and Cities
 • 01/2019-08/2020 – Urban Lab Network in V4+ – the innovative tool for smart cities, Visegrad+ Grants Programme
 • 01/2014-12/2015 – Prevence segregace a podpora sociální integrace zahraničních zaměstnanců firem zpracovatelského průmyslu v místech jejich pracovišť a bydlišť (TAČR, TD020368) 
 • 01/2013-12/2015 – Transformace sídelního a regionálního systému Česka: od hierarchické organizace k polycentrickému osídlení (Grantová agentura ČR, P404-13-31351S) 
 • 02/2012-01/2015 – ESPON TOWN: Small and Medium Sized Towns in their Functional Territorial Context (Program EU ESPON, No. 112_PR1_23_0450)
 • 01/2012-12/2013 – Nové sociálně-prostorové formace: segregace v kontextu postkomunistických transformací a globalizace (Grantová agentura ČR, P404-12-0648)
 • 09/2010-08/2012 – ESPON POLYCE: Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe (Program EU ESPON, 2010–2012, No. 112_PR2_12_0258)
 • 04/2007-12/2011 – SOFARR: Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj (Veřejná soutěž Ministerstva pro místní rozvoj ve výzkumu a vývoji 2006, program WD „Výzkum pro řešení regionálních disparit“, WD-13-07-1), vedoucí vědeckého týmu na UK PřF
 • 01/2005-12/2011 – Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace (Výzkumný záměr MŠMT, MSM0021620831)
 • 09/2005-12/2006 – Segregace v České republice: stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava (Veřejná soutěž Ministerstva pro místní rozvoj ve výzkumu a vývoji 2005, WA-014-05-Z01)

Projekty základního výzkumu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy

 • 2023-2025 – Znevýhodnění a sociální vyloučení v českých městech – vliv efektu sousedství? (Adam Martinek) (GAUK, č. 250323)
 • 2023-2024 – Vnímání rezidenční segregace lokálními aktéry v území a jeho vliv na tvorbu a realizaci místních politik bydlení (Marek Hojsík) (GAUK, č. 230323)
 • 2019-2021 – Migrační trajektorie dospívající generace v pražském zázemí (Otakar Bursa) (GAUK, č. 814119)
 • 2018-2020 – Víceúrovňová separace ruských imigrantů v postsocialistickém městě (Ekaterina Ignatyeva) (GAUK, č. 192418)
 • 2014-2015 – Dvojitá marginalizace. Předpoklady sociálního vyloučení a možnosti začleňování Romů na českém venkově. (Jakob Hurrle) (GAUK, č. 1576214)
 • 2013-2014 – Zahraniční migrace a proměny sociálně prostorových struktur měst (Klára Fiedlerová) (GAUK, č. 1216313)
 • 2013-2014 – Koho regenerácia nábrežia? (Branislav Machala) (GAUK, č. 852513)
 • 2012-2015 – Časoprostorové struktury sítí událostí: Dynamické prolínání kyberprostoru a sociálně-geografického prostoru (Petr Kučera) (GAUK, č. 654812)
 • 2011-2012 – Život za branou: příčiny vzniku a důsledky gated communities v Česku (Tomáš Brabec) (GAUK, č. 284511)
 • 2009-2011 – Vliv bytové politiky na sociální a environmentální spravedlnost (Roman Matoušek) (GAUK, č. 3609)

Smluvní výzkum

 • 2023-2024 – MMR ČR – Hodnocení regionálního rozložení investic do vzdělávací infrastruktury financované z IROP 2014-2020
 • 2022 – Město Písek – Analýza struktury a rozmístění cizinců v Písku 2022 (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)
 • 2021 – Městská část Praha 3 – Úřad MČ, Analýza stavu cizinců na území MČ Praha 3 (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)
 • 2020 – Městská část Praha 7 – Úřad MČ, Cizinci na území MČ Praha 7 – analýza stavu (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)
 • 2020 – Městská část Praha 11 – Úřad MČ, Analýza potřeb cizinců na území MČ Praha 11 (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)
 • 2018 – Magistrát města Brno, „Analýza prostorové segregace na základě certifikované metodiky MPSV“ (řešeno v rámci projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“ registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006188)
 • 2018 – Městská část Praha 5 – Úřad městské části, Analýza cizinců na území MČ Praha 5 (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)
 • 2017/2018 – MPSV ČR, Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR (řešeno v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, Reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539)
 • 2017 – Magistrát města Plzně, „Analýza prostorové segregace na území města Plzně“ (řešeno v rámci projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/000618)
 • 2017 – Svaz měst a obcí a Mepco s.r.o., „Analýza potřeb měst a obcí ČR“
 • 2016 – Česká rozvojová agentura, „Podpora přípravy národní zprávy pro konferenci UN Habitat III“ – zahraniční rozvojová pomoc České republiky, program „Vysílání expertů“ (v rámci přenosu transformačních zkušeností), 280899/2016-ČRA
 • 2016 – Městská část Praha 11 – Úřad městské části, Cizinci na území MČ Praha 11 – analýza stavu, MCP11/16/039 (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)
 • 2015 – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Analýza předpokladů stavu občanské společnosti se zaměřením na vnitroblok Vybíralova a nejbližší okolí, ZAK 15-0208/4/o
 • 2015 – Městská část Praha 4 – Úřad městské části, Analýza cizinců v Městské části Praha 4, SML/2015/0589/OKAS (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)
 • 2013 – MMR ČR, Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš  (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Brabec., T., Čermáková, D., Fiedlerová, K., Kušniráková, T., Matoušek, R., Plačková, A., 2013, Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš), objednací list č. 1097/2013-94
 • 2012 – MMR ČR, Sídelní segregace v lokalitě MČ Praha-Libuš (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Brabec., T., Matoušek, R., 2012, Sídelní segregace v lokalitě MČ Praha-Libuš), objednací list č. 2261/2012-94
 • 2012 – MMR ČR, Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš: konceptualizace, shrnutí dosavadních znalostí a návrh šetření (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Brabec., T., Čermáková, D., Fiedlerová, K., Matoušek, R., 2012, Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš: konceptualizace, shrnutí dosavadních znalostí a návrh šetření), objednací list č. 2260/2012-94
 • 2011 – MMR ČR, Případová studie lokality sídliště Praha Libuš z hlediska prostorové segregace cizinců (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Brabec., T., Čermáková, D., Fiedlerová, K., Kučera, P., Kušniráková, T., Matoušek, R., 2011, Případová studie lokality sídliště Praha Libuš z hlediska prostorové segregace cizinců), smlouva o dílo č.j. : 39506/2011-94, číslo v CES: 4928, číslo úkolu: 3661/5166/68/94
 • 2010 – MMR ČR, Případová studie rezidenční segregace v Karlových Varech, Ministerstvo pro místní rozvoj – studie byla vypracována v rámci aktivit Ministerstva pro místní rozvoj naplňujících Koncepci integrace cizinců, Úkol č.v CES 3661/5166/84/94, číslo úkolu 4749, smlouva č.j. 37813/2010-94 (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Brabec., T., Čermáková, D., Fiedlerová, K., Matoušek, R., Posová, D., Tošnerová, B., Trlifajová, L., 2011, Případová studie rezidenční segregace v Karlových Varech)
 • 2010 – MMR ČR, Případová studie lokality Benešov nad Černou z hlediska prostorové segregace cizinců, Ministerstvo pro místní rozvoj – studie byla vypracována v rámci aktivit Ministerstva pro místní rozvoj naplňujících Koncepci integrace cizinců (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Matoušek, R., Brabec., T., 2010, Případová studie lokality Benešov nad Černou z hlediska prostorové segregace cizinců: ekonomický rozvoj a důsledky ekonomické krize)
 • 2009 – MMR ČR, Prevence prostorové segregace, Ministerstvo pro místní rozvoj (výstupem je kniha Sýkora, L., ed., 2010, Rezidenční segregace. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 144 s. ISBN 978-80-86561-34-9, ISBN 978-80-87147-25-2)
 • 2005-2006 – Prevence prostorové segregace, Ministerstvo pro místní rozvoj (konference a publikace)
 • 2004 – MMR ČR, Možnosti využití územního plánování pro prevenci prostorové segregace.