MECOG-CE: Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe

MECOG-CE: Posílení metropolitní spolupráce a správy ve střední Evropě

Projekt podpořený programem Interreg Central Europe

P4 – A better cooperation Governance

SO4.1- Strengthening governance for integrated territorial development in central Europe

Webová stránka projektu MECOG-CE: Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe

Řešení

1.4.2023 – 31.3.2026


Project objective / cíl projektu

The project aims to enhance metropolitan cooperation and governance in partner metropolitan areas to increase their capability to tackle global challenges using strategic and integrated approach to the metropolitan development. The project partners will identify best practices and develop and test new innovative policies and tools. The gained experience, knowledge and examples through transnational learning will be shared in European Union and specifically in other CE regions.

Cílem projektu je posílit metropolitní spolupráci a správu v partnerských metropolitních oblastech, aby se zvýšila jejich schopnost řešit globální výzvy pomocí strategického a integrovaného přístupu k metropolitnímu rozvoji. Partneři projektu budou identifikovat osvědčené postupy a vyvíjet a testovat nové inovativní politiky a nástroje. Získané zkušenosti, znalosti a příklady získané prostřednictvím nadnárodního učení budou sdíleny v Evropské unii a zejména v dalších regionech střední Evropy.

Project partners / projektoví partneři:

 • City of Brno (lead partner)
 • Stuttgart
 • Torino
 • University of Silesiain Katowice
 • Warsaw
 • Ostrava
 • Metropolitan Research Institute (Budapest)
 • Berlin-Brandenburg
 • Charles university

Associated partners / přidružení partneři:

 • Metropolis GZM (Katowice)
 • Milano
 • METREX (Lyon)
 • Eurocities (Brussels)
 • Ministry of Regional Development of the Czech Republic
 • Union of Polish Metropolises (Warsaw)

Řešitelský tým na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. – hlavní řešitel

Bc. Alžběta Rychnovská

Technická, administrativní a organizační podpora

Jarmila Tesková