Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) je neformální sdružení akademických pracovníků, doktorandů a studentů, kteří se zabývají výzkumem měst a regionů. Centrum CVMR působí v rámci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na výzkumných aktivitách, projektech a publikacích, které centrum zaštiťuje, se podílí i členové jiných pracovišť v rámci PřF UK i mimo Univerzitu Karlovu.

Centrum si klade za cíl přispívat k poznání zejména v následujících oblastech:

  • Proměny prostorové organizace metropolitních oblastí a sídelního systému
  • Dynamicky se měnící a problémové lokality měst (brownfieldy, suburbia, sociálně vyloučené lokality)
  • Procesy proměny prostorové organizace měst (revitalizace, gentrifikace, suburbanizace)
  • Segregace, prevence segregace a desegregace (sociálně vyloučené lokality, uzavřené a hlídané „gated“ areály, etnické enklávy) 
  • Místa koncentrace cizinců/migrantů, místní soužití a integrace 
  • Lokální rozvoj, urbánní a regionální politiky a plánování v městských regionech

Ve výzkumu se tým CVMR zaměřuje především na ty aspekty utváření a rozvoje měst a regionů, které jsou rizikové z hlediska dlouhodobého vývoje společnosti, ohrožují udržitelný a inkluzivní rozvoj a měly by proto být předmětem zájmu veřejnosti a širší společenské diskuze o směrech současného vývoje. Důležitou součástí práce je také hledání možností prevence nebo nápravy zjištěných problémů.

V oblasti vzdělávání zajišťuje tým CVMR kurzy pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia a školení disertačních, diplomových a bakalářských prací. Vyučované studijní předměty se týkají:

  • teorií sociální geografie, měst a sídelních systémů
  • utváření prostorové organizace a rozvoje měst, městských regionů, čtvrtí a lokalit
  • znaků, podmíněností a důsledků procesu globalizace

Aktuality

Dva projekty CVMR podpořeny Grantovou agenturou Univerzity Karlovy!

Dva projekty členů CVMR byly v roce 2023 podpořeny Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. Výzkum Marka Hojsíka Vnímání rezidenční segregace lokálními aktéry v území a jeho vliv na tvorbu a realizaci místních politik bydlení byl podpořen pro období 2023-2024, projekt Znevýhodnění a sociální vyloučení v českých městech – vliv efektu sousedství? Adama Martinka pro 2023-2025.

Více

Workshopy v rámci projektu “Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území”

Na webu www.segregace.cz se najdete zhodnocení dvou proběhlých workshopů, které představily účastníkům převážně z veřejného a neziskového sektoru výstupy projektu “Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území”. Text k workshopu 11. 1. 2023 najdete zde, k prvnímu workshopu 2. 12. 2022 zde.

Více