Katedra zoologie

Bakalářské práce


Obhajoby

Tématické okruhy


OBHAJOBY  
harmonogram (soubor ve Wordu)


harmonogram včetně prací a posudků:

7.9. 2009 Velká zoologická posluchárna

Dopoledne
Komise:
Předseda: Prof. Ivan Horáček CSc.
Členové: RNDr. Yvonne Němcová PhD., RNDr. Tereza Tlapáková PhD., Mgr. Pavel Munclinger PhD., Lucie Juřičková PhD.

9.00 – 9.30 Ludmila Nováková: Anaerobní nálevníci
Školitel: RNDr. Ivan Čepička, PhD.
Oponent: Mgr. Martin Kostka, PhD.

9.30 – 10.00 Vít Smola: Trichomonády z hlediska humánní a veterinární medicíny
Školitel: RNDr. Ivan Čepička, PhD.
Oponent: Mgr. Vladimír Hampl, PhD.

10.00 – 10.30 Jitka Fischerová: Úloha pohlavních chromosomů ve speciaci
Školitelka: RNDr. Radka Storchová, PhD.
Oponent: Mgr. Pavel Munclinger, PhD.

10.30 – 11.00 Alena Albrechtová: Společné hnízdění a péče o potomstvo u neafrických hlodavců
Školitel: Mgr. Pavel Munclinger, PhD.
Oponent: Mgr. Peter Adamík, PhD.

11.00 – 11.30 Pavlína Mašková: Mezidruhové interakce u plchovitých: formy projevu a možnosti detekce
Školitel: Mgr. Peter Adamík, PhD.
Oponent: Prof. Ivan Horáček CSc.

11.30 – 12.00 Petra Hlaváčová: Srovnávací studie stop vybraných druhů lasicovitých šelem (Mustelidae)
Školitel: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Oponent
:
Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

12.00 – 13.00 přestávka

Odpoledne
Komise:
Předseda: Prof. Ivan Horáček CSc.
Členové: RNDr. Ivan Hrdý PhD., RNDr. Libor Mikeš PhD., RNDr. Lucie Juřičková PhD., RNDr. Pavel Hulva PhD.

13.00 – 13.30 Barbora Gabrielová: Fyziologie metabolismu karotenoidů a její vliv na ornamentální signalizaci živočichů
Školitel: Mgr. Tomáš Albrecht, PhD.
Oponent: Mgr. Ondřej Černý

13.30 – 14.00 Romana Michálková: Evoluční význam konspecifického hnízdního parazitizmu u ptáků
Školitel: Mgr. Tomáš Albrecht, PhD.
Oponent: Mgr. Jaroslav Cepák, PhD.

14.00 – 14.30 David Vinkler: Evoluce genovou duplikací: kvantifikace kopií retrovirových elementů a behaviorálně významných genů
Školitel: Doc. Mgr. Pavel Stopka, PhD.
Oponent: Doc. RNDr. Miloš Macholán, CSc.

8.9.2009 Velká zoologická posluchárna

Dopoledne
Komise:
Předseda: Prof. Jaroslav Smrž CSc.
Členové: RNDr. Jana Velemínská PhD., RNDr. Jiří Král PhD., RNDr.Lucie Juřičková PhD., RNDr. Jakub Prokop PhD.

9.00 – 9.30 Karel Mec:Struktura společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) a potravní biologie dominantních druhů v lesních biotopech Prokopského údolí
Školitel: Prof. Jaroslav Smrž CSc.
Oponent: RNDr. Josef Starý CSc.

9.30 – 10.00 Štěpánka Ševčíková: Potravní preference suchozemských plžů
Školitelka: RNDr.Lucie Juřičková PhD.
Oponentka: Mgr. Alena Míkovcová

10.00 – 10.30 Alena Borská: Spontánní sukcese a rekultivace v lomech
Školitelka: RNDr.Lucie Juřičková PhD.
Oponentka: Mgr. Magda Drvotová

10.30 – 11.00 Klára Dolejšová: Rozpoznávání jedinců u termitů (Isoptera)
Školitel: Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.
Oponent: Mgr. Robert Hanus, Ph.D.

11.00 – 11.30 Hana Urbánková:Parazitoidi minujícího hmyzu z řádu blanokřídlých (Insecta: Hymenoptera)
Školitel: Mgr. Petr Janšta
Oponent: Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.

11.30 – 12.00 Lenka Macháčková: Metody individuálního značení jedinců u Apoidea a jejich využití
Školitel: Mgr. Jakub Straka
Oponent: Mgr. Robert Tropek

12.00 – 13.00 přestávka

Odpoledne
Komise:
Předseda: Prof. Jaroslav Smrž CSc.
Členové: RNDr. Veronika Sacherová PhD., RNDr. Martin Černý PhD., Lucie Juřičková PhD., RNDr.Petr Musil Dr.

13.00 – 13.30 Hana Šimánková:Behaviorální, fyziologické a ekologické parametry související s personalitou u zvířat
Školitelka: Mgr. Alice Exnerová, PhD.
Oponentka: Mgr. Eva Fučíková

13.30 – 14.00 Dana Malečková: Vliv jednotlivých aspektů výstražných signálů kořisti na chování predátorů
Školitelka: Mgr. Alice Exnerová, PhD.
Oponentka: Mgr. Kateřina Hotová Svádová

14.00 – 14.30 Markéta Skuhrová: Vliv klimatických změn na vodní ptáky
Školitel: RNDr.Petr Musil Dr.
Oponent: Mgr. Ondřej Sedláček, PhD.

14.30 – 15.00 Barbora Crkvová: Komparativní vývojová morfogeneze vnějších žaber u obratlovců
Školitel: Mgr. Robert Černý, PhD.
Oponent: Prof. MUDr., RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.

 

 

Tématické okruhy pro bakalářské práce
(okruhy se celkem shodují i s tématy možných diplomových prací, další konkrétnější možnosti diplomových prací najdete zde)

Okruhy témat katedry zoologie se budou postupně objevovat na této stránce. Dosavadní seznam berte spíše jako ukázku než finální výčet. Nebojte se však přijít s vlastním nápadem. Za optimální považujeme, pokud konkrétní téma vznikne po diskusi s možným školitelem. Nezdráhejte se tedy kontaktovat členy naší katedry a probírat s nimi možná témata.

Závazný zápis konkrétního tématu probíhá přes SIS.

Užitečná doporučení pro psaní bakalářské práce od L. Kratochvíla jsou ke stáhnutí zde.

Ukázky odhájených bakalářských prací

Pro členy katedry (včetně postgraduálních studentů):
Chcete připojit svá témata do tohoto seznamu? Stačí poslat e-mail.

Entomologie

Zoologie bezobratlých

Zoologie obratlovců

Ekologie a etologie

Témata Laboratoře pro výzkum biodiverzity


Entomologie
(v případě zájmu kontaktujte členy oddělení Entomologie)

Vznik a evoluce křídel u hmyzu

Morfologická variabilita a evoluce křídel u paleopterních skupin hmyzu

Interakce rostlin a hmyzu ve fosilním záznamu

Péče o potomstvo u ploštic
Srovnávací morfologie vybraných struktur u ploštic, zejména vnějších samčích genitálií, pachových žláz
Fylogeneze a příbuzenské vztahy jednotlivých skupin ploštic
Hostitelská specificita zatím málo prozkoumaného parazitického hmyzího řádu řásníků (Strepsiptera)
Epigamní projevy a hnízní biologie u koprofágních brouků
Cenózy (druhové spektrum, kvantitativní charakteristiky, bioindikační využítí) zejména listorohých (Scarabaeoidea) nebo střevlíkovitých (Carabidae) brouků
Taxonomie a klasifikace a zoogeografie brouků, zejména listorohých (Scarabaeoidea)
Morfologie a taxonomie nedospělých stadií brouků, zejména listorohých (Scarabaeoidea)
Exokrinní orgány hmyzu
Behaviorální ekologie termitů

 

Zoologie bezobratlých
(v případě zájmu kontaktujte členy oddělení Zoologie bezobratlých)

Ekologie a potravní biologie saprofágních roztočů (Acari: Oribatida, Acaridida) na vybraných biotopech
Distribuce a epigamní chování epigeickýxh a stromových pavouků (Arachnida: Araneida)
Evoluce a karyologie vybraných skupin pavoukovců (Arachnida)
Ekologie, biogeografie a karyologie vybraných skupin měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia)
Rozšíření a mikroanatomie lasturnatek (Ostracoda)
Anatomie a ultrastruktura roztočů

 

Zoologie obratlovců
(v případě zájmu kontaktujte členy oddělení Zoologie obratlovců)

Reprodukční biologie modelových druhů ryb v různých podmínkách prostředí
Vývoj bezzubosti u obratlovců
Vývojové změny ozubení u Archosauria
Srovnávací studie neurální lišty obratlovců
Pohybový aparát obojživelníků
Hnízdní biologie modelových druhů ptáků
Historické změny početnosti  vybraných obratlovců
Změny společenstev drobných savců v přímém fosilním záznamu
Vývoj netopýří fauny na přelomu třetihor a čtvrohor
Ekomorfologie modelových skupin obratlovců
Neurobiologie pláštěnců
Biogeografie obratlovců středozemní oblasti

 

Ekologie a etologie
(v případě zájmu kontaktujte členy oddělení Ekologie a etologie)


Pohlavní dimorfismus a jeho evoluce u vybraných skupin obratlovců (Frynta, Fuchs).

Evoluce sociálního chování u hlodavců (Frynta).

Testy personality a performance u vybraných skupin obratlovců (Frynta, Landová, Fuchs).

Behaviorální ekologie švábů (Frynta).

Potravní ekologie hadů (Frynta).

Nové poznatky o systematice hadů (Frynta).

Reakce primátů na hady a predátory (Frynta).

Zvláštnosti biologie domestikovaných zvířat ve srovnání s jejich divoce žijícími příbuznými (Frynta).

Znaky ovlivňující estetickou hodnotu zvířat (Frynta).

Důsledky lidských preferencí vůči zvířatům pro druhovou ochranu (Frynta).

Fylogeografie a fauna Středomoří a Předního Východu (Frynta)

 

Kognitivní etologie (Landová)

Rodičovské chování a rivalita sourozenců (Landová)

Ontogeneze hlasové komunikace (Policht)

 

Vliv klimatických změn na distribuci a početnost vodních a mokřadních ptáků (Musil, Musilová)

Vliv klimatických změn na reprodukční úspěšnost ptáků (Musil)

Hustotní závislost a reprodukční úspěšnost vodních a mokřadních ptáků (Musil)

Geografická variabilta reprodukčních parametrů u ptáků (Musil)

Migrace a zimování hus v České republice (Musil)

 

Zpěv jako signál kvality samce (Musilová)

Vliv kondice na teritorialitu ptáků (Musil, Musilová)

 

Rozpoznávání a hodnocení nebezpečí ptáky a dalšími obratlovci (Fuchs)

Antipredační chování ptáků a dalších obratlovců (Fuchs)

Urbanizace ptáků a dalších obratlovců (Fuchs)

 

Laboratoř pro výzkum biodiverzity
(v případě zájmu kontaktujte členy Laboratoře pro výzkum biodiverzity, konkrétní kontaktní možnosti jsou také uvedeny u okruhů témat)

Neurobiologie/Neuroetologie 
(Pavel Němec, pgnemec@natur.cuni.cz)

Neurální mechanismy magnetického smyslu obratlovců
Srovnávací morfologie zrakového systému u vybraných skupin savců
Neurobiologie striktně podzemních, eusociálních hlodavců čeledi Bathyergidae
Použitelnost neurálních znaků v systematice

Molekulární ekologie
(Pavel Munclinger
, více zde)
Nové přístupy v analýze struktury populací
Neinvazivní metody genetického studia volně žijících živočichů

(Radka Storchová)
Mechanismy speciace u slavíků: propojení genetického a ekologického přístupu

(Pavel Stopka)
Proteomická analýza znaků souvisejících s pachovou komunikací u myši domácí
Genomické přístupy v sociobiologii (od genů k chování)

Ornitologie
(Tomáš Albrecht, albrechttomas@seznam.cz)
Význam receptorů vrozené imunity v boji s pathogeními infekcemi u ptáků
Vznik a význam mimopárových/mimoskupinových paternit u ptáků
Kondiční závislost druhotných ornamentů u ptáků
Hnízdní parazitizmus jako alternativní reprodukční strategie
Hnízdní predátoři, hnízdní predace a viabilita ptačích populací

 

Ukázky odhájených bakalářských prací

Ukázka zdařilé práce vzniklé pod vedením člena oddělení Zoologie obratlovců

Vladimír Soukup: Prostorová dynamika ekto- a endodermu během faryngogeneze ve vztahu k zubním základům
pěkná práce oceněná jedničkou


Ukázka zdařilých prací vzniklých pod vedením členů laboratoře pro výzkum biodiverzity


Barbora Vokatá: Modulace estrálního cyklu myši domácí (Mus musculus)
bakalářská práce z roku 2006 standardního rozsahu

POZOR! Nenechte se splést tím, že se další práce jmenují seminární (je to dřívější obdoba prací bakalářských). Vaše práce bude určitě bakalářská!

Věra Torresová: Využití SINE v systematice a populační genetice
zdařilá práce optimálního rozsahu

Michal Vinkler: Imunokompetenční závislost exprese samčích sekundárních pohlavních znaků u ptáků: stručný úvod do ekologické imunologie ptáků
vynikající velmi rozsáhlá práce