Opakovaný workshop „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace“ 11. 1. 2023

Vzhledem k velkému zájmu o prosincový workshop se 11. ledna 2023 konala další akce, na které byly potenciálním uživatelům představeny výstupy a výsledky projektu “Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území”.

Workshop se konal v hybridní formě a zúčastnilo se ho 45 osob, z toho 16 osobně a 29 online. Pod vedením hlavního řešitele projektu a autora metodiky identifikace rezidenční segregace profesora Luďka Sýkory si zástupci ústřední státní správy, krajů, místní samosprávy, nevládních neziskových organizací a akademické obce vyzkoušeli práci s online mapami rezidenční segregace, které vyvinula Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, a který zobrazuje lokality segregace v bydlení ve všech českých obcích. Díky tomu umožňuje v každé obci identifikovat území, která jsou vhodná pro zřizování sociálního bydlení, aby se neprohlubovala prostorová koncentrace chudoby a nevznikaly nové sociálně vyloučené lokality. S využíváním tohoto nástroje z dílny se počítá při implementaci nových operačních programů OPZ+ a IROP v programovém období 2021—2027. Zároveň může sloužit jako inspirace pro práci s dostupnými daty o sociálních jevech v území a pro tvorbu politik založených na datech také v jiných oblastech sociálního začleňování a místního rozvoje.

Prakticky zaměřen workshop navazoval na předchozí cyklus akcií „Práce s informacemi při sociálním začleňování“, který v průběhu roku 2022 organizovala Agentura pro sociální začleňování.

Celodenní workshop zorganizovalo Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TAČR), program Éta, č. TL02000479 v spolupráci s Agenturou pro sociální začleňováni (ASZ) Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).