Dynamika sociálního vyloučení: vývoj prostorového rozmístění osob v hmotné nouzi

Interaktivní online mapová a datová aplikace „Dynamika sociálního vyloučení: vývoj prostorového rozmístění osob v hmotné nouzi“ je jedním z výstupů projektu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“ podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (č. projektu TL02000479). Mapovou aplikaci je možné a vhodné používat společně s aplikací „Lokality sociálního vyloučení a segregace“.

Aplikace využívá detailní informace o lokalizaci obyvatel, kteří jsou příjemci příspěvku na živobytí (jde o takzvané společně posuzované osoby pro poskytnutí příspěvku na živobytí – SPO PNZ) a souhrnně zobrazuje počet, podíl a nadprůměrný výskyt (lokalizační kvocient) příjemců příspěvku na živobytí. Zobrazení je měřítkově dynamické od zobrazení celého Česka, přes kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), obce, správní obvody v Praze, městské části až po úroveň základních sídelních jednotek (ZSJ). Zároveň zobrazuje vývoj v čase v období 2015-2020, respektive v každém z těchto let situaci k 30. 6. a 31. 12. Měřítkově dynamické zobrazení pracuje automaticky při přibližování nebo oddalování prohlížení území Česka. Pro zobrazení vývoje je možné využít automatickou animaci a to při volitelné rychlosti střídání časových řezů, již lze zvýšit nebo snížit, nebo si prohlížení volit manuálně.   

Kliknutím na vybranou lokalitu (kraj, SO ORP, obec nebo ZSJ) se otevře rozbalovací okno, které zobrazí všechny indikátory za období 2015-2020, k červnu a prosinci daného roku. Kliknutím na malou šipku na spodním okraji mapového zobrazení lze zobrazit tabulky s údaji za všechny měřítkové úrovně územních jednotek, jež jsou v mapě zobrazené.

Data využívaná v aplikacích na téma sociální vyloučení a segregace

Návod k používání aplikace

Měřítkově dynamické zobrazení 

Aplikace zobrazuje hodnoty počtu, podílu a nadprůměrného výskytu SPO PNZ automaticky, při prohlížení území Česka, regionů a lokalit, při změně měřítka prohlížení, při přibližování nebo oddalování a posunu v mapě. Hranice krajů, správních obvodů ORP, obcí, správních obvodů v Praze, městských částí až po úroveň základních sídelních jednotek (ZSJ) se zobrazují postupně, v závislosti na měřítku zobrazení. Podle měřítka zobrazení a zobrazených územních jednotek se mění i zobrazení legendy. Struktura legendy a hodnoty pro zobrazení relativního podílu i lokalizačního kvocientu SPO PNZ nicméně zůstávají neměnné pro všechna měřítka zobrazení.

Zobrazení vývojové dynamiky

Aplikace při spuštění aplikace v mapě zobrazuje stav k poslednímu horizontu v čase (prosinec 2020). Umožňuje nicméně zobrazit vývoj v čase v období 2015-2020, respektive v každém z těchto let zobrazuje situaci k 30. 6. a 31. 12. Prohlížení vývoje umožňuje „Posuvník času“ (ikona vpravo nahoře s hodinami). Pro zobrazení vývoje je možné využít automatickou animaci a to při volitelné rychlosti střídání časových řezů, již lze zvýšit nebo snížit (0,25x-2x), nebo si šipkami prohlížení volit manuálně. 

Tematická vrstva mapy

Aplikace zobrazuje pouze jednu tematickou mapu analýzy segregace, jež souhrnně zobrazuje informace o počtu, podílu a nadprůměrném výskytu (lokalizační kvocient) příjemců příspěvku na živobytí v územích od velikosti kraje, přes správní obvody ORP, obce až po lokality (ZSJ) a to za období nastavené v posuvníku času. Počet SPO PNZ je zobrazený prostřednictvím terčů a jejich velikosti. Podíl SPO PNZ zachycuje intenzita zbarvení území. Lokalizační kvocient SPO PNZ je zobrazený šrafováním a ukazuje lokality, kde byl podíl osob pobírajících příspěvek na živobytí třikrát a desetkrát vyšší v porovnání se situací v SO ORP, kam lokalita patří, a zároveň v celém Česku. Mapa odstínem světle šedé barvy zobrazuje ZSJ a obce s malým počtem (1-9) a tmavším šedým odstínem s nulovým počtem SPO PNZ. 

Obrázek 1: Příklad zobrazení počtu, podílu a lokalizačního kvocientu SPO PNZ na úrovni SO ORP a správních obvodů v hl. m. Praze

Obrázek 2: Příklad zobrazení počtu, podílu a lokalizačního kvocientu SPO PNZ na úrovni základních sídelních jednotek (ZSJ)

Vyskakovací okna a tabulka s daty

Online mapa umožňuje zobrazit data a to ve dvou formátech, pomocí vyskakovacích oken s údaji za zvolené území a prostřednictvím tabulky s daty za území zobrazené v mapě. Kliknutím na vybranou lokalitu (kraj, SO ORP, obec, ZSJ) se otevře okno s daty za období 2015-2020, respektive k 30. červnu a 31. prosinci každého roku. Kliknutím na malou šipku na spodním okraji mapového zobrazení lze zobrazit tabulku s daty. Implicitně je nastavené zobrazení s údaji za všechny územní jednotky, jež jsou aktuálně v mapě zobrazené (políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ je zapnuté a písmo se zobrazuje v modré barvě). 

Obrázek 3: Příklad zobrazení vyskakovacího okna a tabulky s daty

V záhlaví tabulky vlevo „Možnosti“ nabízí funkci „Filtr“ a záznamy v tabulce vybrat podle definovaných hodnot. V rámci okna „Filtr“ je možné vybrat „Přidat výraz“ pro jednu podmínku, nebo „Přidat sadu“ pro více podmínek. V tabulce se zobrazí data za lokality odpovídající zvoleným podmínkám, které jsou zobrazené v aktuálně zobrazené mapě. Při kliknutí na políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ se toto políčko odznačí a v tabulce se zobrazí data za všechny ZSJ v Česku, které zadané kritérium splňují.  

Obrázek 4: Příklad volby více podmínek pro filtrování (výběr) záznamů. V tomto případě se vyberou všechny lokality (ZSJ) s počtem alespoň 100 SPO PNZ, podílem na populaci 15% a lokalizačním kvocientem alespoň 10, tj. všechny lokality s extrémní koncentrací SPO PNZ (políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ je zapnuté a písmo se zobrazuje v modré barvě) nebo pro celé Česko (políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ je vypnuté a písmo se zobrazuje v šedé barvě). 

Popis indikátorů v tabulkách s daty
  • K_ZSJ, N_ZSJ – kód a název základní sídelní jednotky (ZSJ)
  • K_OBEC, N_OBEC – kód a název obce
  • K_ORP, N_ORP – kód název Správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP)
  • K_KRAJ, N_KRAJ – kód a název kraje
  • K_OBEC_MČ, N_ OBEC_MČ – kód a název obce a městské části
  • K_OBEC_PSO, N_ OBEC_PSO – kód a název obcí a pražských správních obvodů
  • OB1506 – OB2012 – počet obyvatel ZSJ, rok, měsíc (OB1506 = počet obyvatel v roce 2015, v šestém měsíci červnu)
  • SPO1506 – SPO2012 – počet společně posuzovaných osob pro poskytnutí příspěvku na živobytí (SPO PNZ) v ZSJ, rok, měsíc (SPO2012 = počet SPO PNZ, v roce 2020, ve dvanáctém měsíci prosinci)
  • REL1506 – REL2012 – podíl SPO PNZ na počtu obyvatel (OB) ZSJ, rok, měsíc (REL1906 = podíl SPO PNZ v roce 2019, v šestém měsíci červnu)
  • LQ1506 – LQ2012 – lokalizační kvocient (nadprůměrný výskyt) SPO PNZ v ZSJ, lokalizační kvocient zohledňuje místní kontext příslušného SO ORP a zároveň národní kontext Česka

Doplňující informace

Krátká URL adresa aplikace Dynamika sociálního vyloučení: vývoj prostorového rozmístění osob v hmotné nouzi

https://lokality.page.link/segregace_dynamika

Lokality sociálního vyloučení a segregace 

Identifikaci lokalit segregace a jejich hodnocení nabízí interaktivní online mapová a datová aplikace „Lokality sociálního vyloučení a segregace“. Aplikace zobrazuje lokality rezidenční segregace, jež jsou specifická území dotčená podmínkami operačních programů OPZ a IROP v období 2021-2027, výzvy týkající se sociálního bydlení. 

https://lokality.page.link/segregace_op

Poděkování

Online mapová a datová aplikace „Dynamika sociálního vyloučení: vývoj prostorového rozmístění osob v hmotné nouzi“ je jedním z výstupů projektu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“ podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (č. projektu TL02000479).

Autorský tým

Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů

Mapová aplikace: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Metodický postup: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Příprava analytických dat zobrazovaných aplikací: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Příprava vstupních dat pro analýzy: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.