Projekty základního výzkumu podpořené Grantovou agenturou Univerzity Karlovy

Grantová agentura univerzity (GA UK) je vnitřní grantová agentura Univerzity Karlovy, která podporuje výzkum studenty v doktorském a magisterském studiu.

V rámci Centra pro výzkum města a regionů na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK byly realizovány následující projekty GAUK zaměřené na témata spojená se segregací, sociálním vyloučením a integrací: 

2018-2020 – Víceúrovňová separace ruských imigrantů v postsocialistickém městě (Ekaterina Ignatyeva) (GAUK, č. 192418)

2014-2015 – Dvojitá marginalizace. Předpoklady sociálního vyloučení a možnosti začleňování Romů na českém venkově. (Jakob Hurrle) (GAUK, č. 1576214)

2013-2014 – Zahraniční migrace a proměny sociálně prostorových struktur měst (Klára Fiedlerová) (GAUK, č. 1216313)

2011-2012 – Život za branou: příčiny vzniku a důsledky gated communities v Česku (Tomáš Brabec) (GAUK, č. 284511)

2009-2011 – Vliv bytové politiky na sociální a environmentální spravedlnost (Roman Matoušek) (GAUK, č. 3609)

Víceúrovňová separace ruských imigrantů v postsocialistickém městě

Ekaterina Ignatyeva

Projekt zkoumal procesy segregace a separace ruských imigrantů v Praze. Zaměřil se na sledování a hodnocení prostorových vzorců jejich rozmístění s důrazem na identifikaci prostorových koncentrací, na každodenní sociální interakce s majoritou, ostatními cizinci a krajany, a na podmíněnosti integrace as ohledem na historii vzájemných vztahů, kulturní odlišnosti,  roli národní migrační a integrační politiky a praktik na lokální úrovni. Projekt se rovněž zaměřil na možnosti prevence separace cizinců s cílem zvýšit efektivitu a úspěšnost jejich integrace do majoritní společnosti.

Publikační výstupy

Ignatyeva E. (2020) Symbolic and social boundaries of the integration of Russian immigrants in Czechia. AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) 55 (2), 137-148.

Ignatyeva, E., Sýkora, L. (2019) Cizí mezi svými: lokální interakce, integrace a segregace ruských imigrantů v Praze. Geografie 124 (3), 341–364.

Dvojitá marginalizace. Předpoklady sociálního vyloučení a možnosti začleňování Romů na českém venkově.

Jakob Hurrle

Výzkum na příkladu vybraných mikroregionů v různých částech Česka mapoval situaci Romů ve venkovských obcích a poukázal na hlavní vývojové trendy. Zaměřil se na otázku, nakolik je pozorovaný nárůst počtu sociálně vyloučených lokalit na venkově způsoben migrací z důvodu chudoby. Dále sledoval, jaké kapacity mají venkovské obce a další místní aktéři v oblastech sociálního začleňování a jak jsou aktivní. Výzkumu směřoval i k doporučením, jak lépe zohledňovat specifickou situaci Romů ve venkovských obcích.

Publikační výstupy

Trlifajova, L., Hurrle, J. (2018) Stěhování chudých a vznik sociálně vyloučených lokalit na venkově z perspektivy místních samospráv. In: Bernard, J. (ed.), Kostelecký, T., Mikešová, R., Šafr, J., Šimon, M., Trlifajová, L., Hurrle, J., Nic se tady neděje… Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství SLON / Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 244 s.

Hurrle, J., Sýkora, L., Trlifajová, L., Kučera, P. (2016) Socially excluded localities revisited. Geografie 121 (4), 548–569.

Zahraniční migrace a proměny sociálně prostorových struktur měst

Klára Fiedlerová

Projekt zkoumal důsledky koncentrací cizinců pro proměny měst, rezidenční segregaci a sociální soudržnost. Předmětem výzkumu byly dvě významné lokality vysoké koncentrace cizinců. Karlovy Vary a rusky mluvící cizinci a Praha-Libuš s areálem Sapa, který je známý koncentrací Vietnamců. Výzkum se zaměřil na to, jak dalece dochází v těchto lokalitách k vytváření uzavřených enkláv cizinců, nebo naopak, zda jsou tyto koncentrace migrantů vstupními místy jejich postupné integrace do české společnosti. Projekt se zabýval (1) podmíněnostmi a mechanismy vzniku koncentrací cizinců, (2) každodenním životem koncentrací s důrazem na reprodukci a rozvoj sociálního, kulturního a ekonomického života migrantů a (3) vztahy mezi cizinci a majoritní společností v místním kontextu.

Publikační výstupy

Sýkora, L., Fiedlerová, K., Freidingerová, T., Svobodová, A., Čermáková, D. (2016) Soužití v městské čtvrti: majorita a Vietnamci v Praze-Libuši. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (4), 475-504.

Fiedlerová, K., Sýkora, L. (2016) Everyday Conviviality in the Emerging Multicultural Neighborhood: Insights from a Postsocialist City. (manuskript)

Život za branou: příčiny vzniku a důsledky gated communities v Česku

Tomáš Brabec

Hlavním cílem projektu bylo zhodnotit příčiny vzniku a důsledky gated communities v Česku a tím přispět k celkovému poznání významu gated communities v proměnách post-socialistických měst. Gated communities jsou novým specifickým jevem charakterizujícím společnost v současných globalizujicích se městech. Jejich počet rychle narůstá a s tím i podíl obyvatel žijících v uzavřených rezidenčních komplexech. Pro zjištění příčin a důsledků je důležité důkladně zmapovat vývoj výstavby, prostorové rozšíření a vlastnosti těchto objektů. Rozvoj gated communities představuje značná společenská rizika jako např. posilování sociální polarizace, oslabení sociální koheze, vytvoření umělých bariér mezi sociálními skupinami, fragmentaci společnosti a sociálně-prostorové organizace měst. Poznání formování gated communities a důsledků jejich existence pomůže při správném usměrňování rozvoje sídel a bydlení s cílem omezit negativní důsledky pro rozvoj společnosti a měst.

Publikační výstupy

Brabec, T., Machala, B. (2015) The role of developers in formation of gated communities in Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica 50 (2), 115–123.

Brabec, T. (2015) Uzavřené rezidenční areály jako příklad rezidenční segregace v Praze. Geografické rozhledy, 24 (5), 32.

Brabec, T. (2014) Uzavřené rezidenční areály jako symbol postmoderního města: příklad Prahy. Geografie 119 (3), 278-298. 

Brabec, T. (2013) Některé negativní důsledky investování do nemovitostí.. Urbanismus a uzemní rozvoj, 16 (4), 61–65. 

Vliv bytové politiky na sociální a environmentální spravedlnost

Roman Matoušek

Projekt propojil výzkum environmentální spravedlnosti s výzkumem sociální spravedlnosti, především postavením sociálně slabých obyvatel. Zaměřil se na studium vlivu bytové politiky uplatňované ve velkých městech Česka na postavení sociálně slabých obyvatel a kvalitu jejich rezidenčního prostředí. Projekt cílil i na využití výsledků při rozhodování institucí veřejného sektoru.

Publikační výstupy

Matoušek, R., Sýkora, L. (2011) Environmental Justice and Residential Segregation in Czechia: the Case of Roma Resettlement in the Town of Vsetín. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 46 (2), 81–94. 

Matoušek, R. (2010) Segregace Romů a životní prostředí – příklad Vsetína. Geografické rozhledy, 19 (4), 24–25.