Metodiky

Sýkora, L. (2023) Metodika identifikace a hodnocení lokalit segregace (základní modul). Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů, 26 s. s.

Cílem metodiky je identifikovat lokality segregace a vyhodnotit je z hlediska míry segregace. Smyslem vymezení lokalit segregace je zaměření veřejných politik na zmírnění důsledků segregace, desegregaci a prevenci segregace v takto vymezených územích. Metodika vymezuje cílovou skupinu populace, jíž se týkají rizika rezidenční segregace jako společně posuzované osoby pro poskytnutí příspěvku na živobytí (SPO PNZ). Analyzuje data o SPO PNZ na měřítkové úrovni základních sídelních jednotek. Výstupem hodnocení jsou lokality segregace a jejich typy z hlediska závažnosti segregace. Hlavním přínosem je standardizované, opakovatelné hodnocení segregace na základě unikátního souboru dat o příjemcích příspěvku na živobytí, zpracované ve velkém územním detailu a prezentované prostřednictvím online mapových a datových aplikací.

Sýkora, L. (2023) Metodika hodnocení vývojové dynamiky segregace a sociálního vyloučení v území. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů, 29 s.

Cílem metodiky je systematické hodnocení vývojových trendů segregace na celém území Česka. Výsledky hodnocení vývojových trendů upozorňují na nepříznivý vývoj segregačních trajektorií, informují o přetrvávání dlouhodobých vzorců segregace a umožňují hodnocení vlivu veřejných politik na sociální začleňování a boj s chudobou, marginalizací a segregací. Základem metodiky je standardizované a každým rokem opakované hodnocení vývojových trendů segregace porovnávající aktuální rok s předchozím vývojem. Metodika využívá unikátní soubor dat o příjemcích příspěvku na živobytí, který poskytuje MPSV ČR a hodnotí celé území Česka, a to prostřednictvím individuálních vývojových trajektorií na úrovni lokalit, obcí (včetně městských částí a obvodů), správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a krajů, a z toho vyplývající vývoj urbánních a regionálních disparit.

Sýkora, L. (2023) Metodika identifikace a hodnocení lokalit segregace: hodnocení vhodnosti lokalit pro pořizování sociálního bydlení z hlediska prevence rezidenční segregace. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů, 38 s.

Cílem metodiky je hodnocení území měst a obcí a klasifikace lokalit z hlediska vhodnosti pro pořízení sociálního bydlení. Typologie lokalit poskytuje doporučující rámec pro lokalizaci sociálního bydlení v území měst a regionů s cílem prevence segregace a podpory desegregace. Metodika využívá dva základní postupy pro hodnocení území měst a obcí a klasifikaci lokalit z hlediska vhodnosti pro pořízení sociálního bydlení. První hodnotí koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením. K tomu připojuje vymezení lokalit s vyšším sociálním statusem a vyšších rizik nepřijetí. Druhý spočívá ve vymezení lokalit s riziky symbolického vyloučení na základě šetření percepce a reprezentace lokalit klíčovými informátory. Celkové vyhodnocení zahrnuje rovněž ověření v terénu lokalit.

Sýkora, L. (2023) Metodika stanovení absorpční kapacity lokalit a hodnocení absorpční kapacity na úrovni měst, obcí a regionů. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů, 24 s.

Cílem metodiky je stanovit výši maximálního počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (SVO) žijících v lokalitě, který by lokalita měla být schopna přijmout a který by ale zároveň neměl být překročen, aby nedošlo k vytvoření situace segregace nebo k vytvoření vysokých rizik segregace. Dalším cílem je identifikace lokalit, obcí a regionů s nízkou nebo zápornou absorpční kapacitou (a potřebou desegregovat), vysokou mírou vyčerpání absorpční kapacity a z toho vyplývajícími vysokými riziky se s nepříznivou situací prostorově koncentrovaného sociálního vyloučení a segregace vypořádat. Metodika na základě porovnání celkové absorpční kapacity a aktuálního počtu sociálně vyloučených osob stanoví kladnou absorpční kapacitu lokality, jíž se rozumí počet obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, pro něž je možné v lokalitě nově poskytnout sociální bydlení, aniž by došlo ke vzniku sociálně vyloučené a segregované lokality, nebo zápornou absorpční kapacitu, která kvantifikuje potřebu desegregovat. Metodika zároveň určuje absorpční kapacitu na úrovni měst, obcí a regionů, indikuje příznivou, a naopak nepříznivou a rizikovou situaci malé nebo dokonce záporné absorpční kapacity a hodnotí regionální a lokální nerovnosti v absorpčních kapacitách a dynamiku jejich.

Sýkora, L. a kol. (2020) Metodika identifikace lokalit segregace 2020 a hodnocení vhodnosti lokalit pro pořizování sociálního bydlení z hlediska prevence rezidenční segregace. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 27 s.

Metodika analyzuje a hodnotí území měst a obcí s cílem identifikovat a vymezit lokality segregace a další území, které nejsou vhodná, respektive by měla být pečlivě zvážená pro účely plánování a pořizování sociálního bydlení, a to z důvodu prevence rezidenční segregace.

Sýkora, L. a kol. (2018) Metodika hodnocení vhodnosti lokalit pro pořizování sociálního bydlení z hlediska prevence rezidenční segregace (PřF UK, CVMR)

Metodika vznikla na základě pilotního ověření využití „Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace“ (Sýkora a kol. 2015) pro potřeby pořizování sociálního bydlení v rámc iprojektu Podpora sociálního bydlení.

Sýkora, L. a kol. (2015) Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace (PřF UK, CVMR, MKC)

Cílem metodiky je identifikace lokalit rezidenční segregace sociálních skupin v nerovném postavení. Metodika představuje návod pro identifikaci sociálních skupin v nerovném postavení, identifikaci lokalit koncentrace takových sociálních skupin a vyhodnocení, zda je obyvatelstvo těchto lokalit segregováno. Uživatelům umožní lokalizovat místa potenciálního rizika segregace a zhodnotit závažnost koncentrací sociálních skupin v nerovném postavení z hlediska segregace.

Sýkora, L. a kol. (2015) Metodika prevence rezidenční segregace a podpory integrace cizinců v lokalitách koncentrace zahraničních pracovníků (PřF UK, CVMR, MKC)

Cílem metodiky je prevence segregace v lokalitách ohrožených segregací, omezování dalšího prohlubování segregace a zmírnění jejích negativních důsledků v segregovaných lokalitách, a podpora integrace obyvatel žijících v lokalitách ohrožených segregací nebo již segregovaných. Metodika prevence segregace a podpory integrace je připravena pro uplatnění v již identifikovaných segregovaných nebo segregací ohrožených lokalitách. Předkládaná metodika tak navazuje na Metodiku identifikace lokalit rezidenční segregace (Sýkora a kol. 2014b).