Nadprůměrný výskyt osob v hmotné nouzi

Interaktivní online mapová a datová aplikace „Nadprůměrný výskyt osob v hmotné nouzi“ je jedním z výstupů projektu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“ podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (č. projektu TL02000479). Mapa jednoduchou a přehlednou formou zobrazuje lokality s nadprůměrným (červenou barvou), respektive podprůměrným (modrou barvou) výskytem obyvatel v hmotné nouzi, tj. lidí žijících v chudobě nebo v lepším případě vážně ohrožených chudobou a materiální deprivací. 

Mapovou aplikaci je vhodné používat společně s aplikací „Dynamika sociálního vyloučení: vývoj prostorového rozmístění osob v hmotné nouzi“. 

Obrázek: Zobrazení nadprůměrného a podprůměrného výskytu osob v hmotné nouzi v Česku  

Návod k používání aplikace

Tematická vrstva mapy

Aplikace nabízí pouze jednu tematickou mapu, jež zobrazuje informace o nadprůměrném, respektive podprůměrném počtu příjemců příspěvku na živobytí (jde o takzvané společně posuzované osoby pro poskytnutí příspěvku na živobytí – SPO PNZ) v základních sídelních jednotkách. Terče v červené barvě ukazují základní sídelní jednotky, kde je počet SPO PNZ nad průměrem Česka, zatímco terče v modré barvě lokality, kde je počet SPO PNZ pod českým průměrem. Velikost terče ukazuje počet SPO PNZ lišící se v kladném i záporném smyslu oproti průměrné situaci. Terče se zobrazují pouze v lokalitách, kde je rozdíl proti průměru alespoň +/- 10 SPO PNZ. Nižší hodnoty se graficky neobrazují, a to z důvodu plynulosti střídání map při využití posuvníku času. Všechny hodnoty jsou nicméně dostupné v tabulkách s daty.

Zobrazení vývojové dynamiky

Mapa ve všech měřítcích od zachycení celého Česka až po zacílení na vybranou lokalitu zobrazuje vývoj v čase v období 2015-2020, respektive v každém z těchto let situaci k 30. 6. a 31. 12. Při otevření aplikace je zobrazen stav k prosinci 2020. Pro zobrazení vývoje je možné využít automatickou animaci prostřednictvím časového posuvníku (time-slider) – ikona v menu vpravo nahoře s hodinami. Pro zobrazení vývoje je možné využít automatickou animaci a to při volitelné rychlosti střídání časových řezů, již lze zvýšit nebo snížit (0,25x-2x), nebo si šipkami prohlížení volit manuálně. 

Vyskakovací okna a tabulka s daty

Online mapa umožňuje zobrazit data a to ve dvou formátech, pomocí vyskakovacích oken s údaji za zvolené území a prostřednictvím tabulky s daty za území zobrazené v mapě. V měřítku zobrazení základních sídelních jednotek se kliknutím na vybranou lokalitu otevře okno s aktuálně platnými údaji za lokalitu s daty k 31. 12. 2020. V okně se zobrazuje také graf s vývojem Nadprůměrného, popř. podprůměrného počtu SPO PNZ v dané ZSJ od roku 2015. Okno rovněž umožňuje zobrazit všechny indikátory za období 2015-2020, k červnu a prosinci daného roku. V záhlaví okna, vpravo nahoře stačí kliknout na drobnou šipku, kterou se zobrazí druhé okno, které data obsahuje. Vlevo nahoře je vidět kolikáté okno z kolika oken celkem je právě zobrazené.

Kliknutím na malou šipku na spodním okraji mapového zobrazení lze zobrazit tabulku s daty. Implicitně je nastavené zobrazení s údaji za všechny územní jednotky, jež jsou aktuálně v mapě zobrazené (políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ je zapnuté a písmo se zobrazuje v modré barvě). V záhlaví tabulky vlevo „Možnosti“ nabízí funkci „Filtr“ a záznamy v tabulce vybrat podle definovaných hodnot (pro příklad viz popis aplikace Lokality sociálního vyloučení a segregace).

Popis indikátorů v tabulkách s daty

Data využívaná v aplikacích na téma sociální vyloučení a segregace

  • K_ZSJ, N_ZSJ – kód a název základní sídelní jednotky (ZSJ)
  • K_OBEC, N_OBEC – kód a název obce
  • K_ORP, N_ORP – kód název Správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP)
  • OB1506 – OB2012 – počet obyvatel ZSJ, rok, měsíc (OB1506 = počet obyvatel v roce 2015, v šestém měsíci červnu)
  • SPO1506 – SPO2012 – počet společně posuzovaných osob pro poskytnutí příspěvku na živobytí (SPO PNZ) v ZSJ, rok, měsíc (SPO2012 = počet SPO PNZ, v roce 2020, ve dvanáctém měsíci prosinci)
  • SPO+-1506 – SPO+-2012 – nadprůměrný/podprůměrný počet společně posuzovaných osob pro poskytnutí příspěvku na živobytí (SPO PNZ) v ZSJ, rok, měsíc (SPO2012 = nad/podprůměrný počet SPO PNZ, v roce 2020, ve dvanáctém měsíci prosinci)

Doplňující informace

Krátká URL adresa aplikace Nadprůměrný výskyt osob v hmotné nouzi 

https://lokality.page.link/segregace_hn

Poděkování

Online mapová a datová aplikace „Nadprůměrný výskyt osob v hmotné nouzi“ je jedním z výstupů projektu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“ podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (č. projektu TL02000479).

Autorský tým

Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů

Mapová aplikace: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Metodický postup: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Příprava analytických dat zobrazovaných aplikací: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Příprava vstupních dat pro analýzy: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.