Publikace

Sýkora (2022) Sociální vyloučení, segregace a sociální bydlení v Česku. In: Město dobré pro život. Sborník z konference AUÚP ČR, Poděbrady 15. – 16. září 2022. Mimořádná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2022, s. 16-19.

Město dobré pro život je spravedlivé město. Tvář českých měst začaly měnit nové sociálně-prostorové formace, z nichž mnohé kritéria spravedlivého města nenaplňují. Naopak, jsou příklady separace a segregace vybraných sociálních skupin v prostoru měst. Představě města dobrého pro život nejméně odpovídají sociálně vyloučené lokality. Život v sociálně vyloučené lokalitě dramaticky snižuje schopnost vymanit se ze stavu sociálního ohrožení a vyloučení. Česko se vyznačuje rostoucí koncentrací obyvatel ohrožených chudobou do těchto lokalit a mimořádnou regionální polarizací mezi kraji Ústeckým a Moravskoslezským a ostatními regiony Česka.

Sýkora, L., ed. (2010) Rezidenční segregace. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 144 s.

V důsledku sociální diferenciace obyvatelstva, rozmanitosti nabídky bydlení a dalších faktorů dochází v České republice k rezidenční segregaci. Segregací rozumíme sociálně-prostorové oddělení bydlišť sociálních skupin, které mají ve společnosti vzájemně nerovné postavení. Segregace je znakem rozštěpení společnosti na odlišné tábory okupující svá teritoria. Cílem předkládané publikace je představit zástupcům veřejné správy, nevládním neziskovým organizacím a představitelům výzkumných institucí klíčové otázky spojené se segregací a seznámit je s problémy, kterým by měla být věnována zvýšená pozornost.