Lokality rezidenční segregace

Interaktivní online mapová a datová aplikace „Lokality rezidenční segregace“ vznikla v roce 2020 jako výstup v rámci projektu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“ podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (č. projektu TL02000479). Hlavním cílem aplikace je prezentovat hodnocení lokalit (základních sídelních jednotek – ZSJ) na celém území Česka z hlediska jejich vhodnosti pro plánování a pořizování sociálního bydlení. Aplikace využívá „Metodiku identifikace a hodnocení lokalit segregace“ připravenou v rámci projektu TA ČR. 

Aplikace implicitně zobrazuje typologii území (základních sídelních jednotek) z hlediska jejich vhodnosti pro plánování a realizaci sociálního bydlení a to vzhledem k míře rizika segregace. Volitelně pak ve skupinách tematických map (tzv. vrstev) umožňuje zobrazit vstupní data a hodnocení, na jejichž základě byla typologie vytvořena. Tematické vrstvy jsou seskupené do čtyř skupin: Typologie, Predikce, Hodnocení a Analýzy. Tematické skupiny reflektují postup při přípravě typologie, tj. od analýz, přes hodnocení a predikci k výsledné typologii. Všechny tyto kroky může uživatel volitelně zobrazovat samostatně pro jednotlivé roky od 2015 do 2019 (pro rok 2015 jen vstupní data, hodnocení, predikci a typologii od roku 2016). 

Aplikace využívá detailní informace o lokalizaci obyvatel, kteří jsou příjemci příspěvku na živobytí (jde o takzvané společně posuzované osoby – SPO PNZ), v základních sídelních jednotkách. V analytické části zobrazuje počet, podíl a nadprůměrný výskyt příjemců příspěvku na živobytí v jednotlivých ZSJ. V hodnotící části identifikuje takzvané lokality koncentrace, tj. ty ZSJ, které se zároveň vyznačují vyšším a vysokým počtem, podílem a nadprůměrným výskytem SPO, a rozlišuje je podle stupně koncentrace. 

Aplikace využívá detailní informace o lokalizaci obyvatel, kteří jsou příjemci příspěvku na živobytí (jde o takzvané společně posuzované osoby – SPO PNZ), v základních sídelních jednotkách. V analytické části zobrazuje počet, podíl a nadprůměrný výskyt příjemců příspěvku na živobytí v jednotlivých ZSJ. V hodnotící části identifikuje takzvané lokality koncentrace, tj. ty ZSJ, které se zároveň vyznačují vyšším a vysokým počtem, podílem a nadprůměrným výskytem SPO, a rozlišuje je podle stupně koncentrace na lokality extrémní, vysoké a střední koncentrace (jde o stejný princip typologie jako v případě aplikace Lokality sociálního vyloučení a segregace, která je využívaná v operačních programech OPZ a IROP). Aplikace dále zobrazuje tzv. koncentrační areály. V prvém případě jde o koncentrační areál SPO pobírajících příspěvek na živobytí, tj. území, kde by mělo být pečlivě zvažováno pořízení sociálního bydlení, z důvodu zvýšeného rizika zhoršení stávající situace. V druhém případě jde o koncentrační areál obyvatel s vysokoškolským vzděláním, jež indikuje území s obyvatelstvem vyššího sociálního statusu, kde existuje vyšší riziko sociálních konfliktů a problémů se zapojením obyvatel sociálního bydlení do místní společnosti. V predikci aplikace zobrazuje budoucí strav na úrovni ZSJ v případě navýšení obyvatel a SPO PNZ v lokalitě (např. v důsledku pořízení sociálního bydlení) o předem definovaný počet ve dvou variantách: +25 a +50. 

Typologie lokalit z hlediska vhodnosti pro pořizování sociálního bydlení při prevenci rezidenční segregace rozlišuje:

 • území nevhodná pro pořizování sociálního bydlení z důvodu vysoké koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (jde o lokality koncentrace obyvatel pobírajících příspěvek na živobytí, všechny tři úrovně koncentrace);
 • území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení z důvodu vyšší koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (jde o lokality areálu koncentrace 25 % obyvatel pobírajících příspěvek na živobytí (nad rámec lokalit koncentrace));
 • území, kde se nedoporučuje plánovat a pořizovat nové sociální bydlení v rozsahu, který by zvýšil koncentraci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením o 50 SPO (jde o hypoteticky nově vzniklé lokality koncentrace v případě růstu počtu obyvatel o 50 osob pobírajících příspěvek na živobytí; k těmto situacím dochází zejména v lokalitách, které aktuálně neslouží k bydlení, jako jsou průmyslové zóny, nádraží, zalesněná území, nebo kde žije velmi malý počet obyvatel);
 • území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení, respektive doporučuje zvážit pořízení, a to z důvodu koncentrace osob s vyšším sociálním statusem (jde o lokality areálu koncentrace 20 % obyvatel s vysokoškolským vzděláním; metodika předpokládá zvýšené riziko nepřijetí a sociálního konfliktu v případě lokalizace sociálního bydlení);
 • území, která jsou vhodná pro pořízení sociálního bydlení, respektive se jich netýká žádný z výše uvedených důvodů.

Podrobný popis aplikace a návod k používání je dostupný na https://web.natur.cuni.cz/segregace/aplikace/segregace/. Další doplňující informace na www.segregace.cz.  

Popis ovládání aplikace

 • Ikony vlevo nahoře: Přiblížení, oddálení, zoom do výchozí pozice, pohyb v mapě o jeden krok zpět nebo vpřed.
 • Lišta/okénko vyhledávání vlevo nahoře prohledává názvy ZSJ. 
 • Skupina ikon vpravo nahoře:
  • Legenda: zobrazuje pouze zapnuté vrstvy
  • Seznam vrstev: Pro zobrazení je potřeba zaškrtnout skupinu vrstev (Analýza, Hodnocení, Predikce, Typologie, Percepce a reprezentace) a dílčí vrstvy. Po kliknutí na název vrstvy se zobrazuje legenda. 
  • Podkladové vrstvy: 10 možných vrstev jako podklad. Jedna výchozí je implicitně nastavená. Dole v seznamu vrstev je možné jako podklad zapnout letecké snímky. 
  • Funkce Swipe: Umožňuje vybrat vrstvu (skupinu vrstev), která je následně pohybem v mapě překrývána. Hodí se to zejména v situacích, kdy máme zapnuto více vrstev a chceme odkrýt/zakrýt spodní vrstvy.
  • Tisk
  • O aplikaci: Informace o projektu, v rámci něhož byla aplikace připravena.
 • Mapové pole: Po kliknutí do mapy vyskočí okno s údaji pro danou ZSJ.
 • Malá šipka uprostřed dole: Ve spodní části se otevře tabulka s daty za ZSJ aktuálně zobrazené v mapě.
 • Malá šipka vpravo dole: Přehledová mapa

Tematické vrstvy

Aplikace umožňuje volitelné zobrazení několika map (tematických vrstev) seskupených do čtyř skupin: Typologie, Predikce, Hodnocení a Analýzy. Při otevření aplikace se zobrazuje Typologie lokalit z hlediska vhodnosti pro plánování a pořizování sociálního bydlení. Ostatní vrstvy a skupiny vrstev může uživatel volitelně zobrazovat podle vlastní potřeby. Přehled tematických vrstev se zobrazí pod ikonou záložky s třemi tečkami umístěné na horní liště vpravo. V každé skupině tematických vrstev lze jednotlivé vrstvy volit individuálně, nebo zapnout/vypnout všechny vrstvy najednou (ikona vpravo nahoře v rámci tematické skupiny). Sousední ikona umožňuje zobrazit legendu. Legenda se zobrazuje vždy jen pro zapnuté (zaškrtnuté) tematické vrstvy. 

Typologie

Typologie 2016 až 2019

Tematická skupina zobrazuje typologii lokalit z hlediska vhodnosti pro pořizování sociálního bydlení. Mapy zobrazují typologie pro roky 2016-2019 s možností volby jednotlivých let. Doporučuje se prohlížet pouze jednu vrstvu s typologií pro jeden rok.

Obrázek 1: Příklad typologie lokalit z hlediska vhodnosti pro pořizování sociálního bydlení

Typy lokalit z hlediska vhodnosti pro pořizování sociálního bydlení

Typy lokalit z hlediska vhodnosti pro pořizování sociálního bydlení

Lokality koncentrace SPO PNZ +50 2016_12 až 2019_12

Lokality koncentrace SPO PNZ +25 2016_12 až 2019_12

Malý počet SPO PNZ  2016_12 až 2019_12

Tematická skupina zobrazuje lokality koncentrace SPO PNZ při hypotetickém zvýšení počtu obyvatel a SPO PNZ v lokalitě ve dvou variantách o +50 a +25. Doporučuje se zobrazit pouze jednu z voleb, tj. +25 nebo +50 SPO PNZ a to pro vybraný rok. Pro stejný rok zároveň zaškrtnout Malý počet SPO PNZ, což v šedém odstínu zobrazuje lokality, které se nehodnotily a to vzhledem k malému nebo žádnému počtu SPO PNZ.

Obrázek 2: Příklad predikce lokalit koncentrace při hypotetickém zvýšení počtu obyvatel a SPO PNZ

Hodnocení

Tematická skupina zobrazuje tři odlišné výsledky hodnocení. Pro zobrazení se doporučuje kombinovat zobrazení vymezených lokalit koncentrace SPO PNZ s areálem koncentrace SPO PNZ v rámci SO ORP ve zvoleném roce a k tomu areálem koncentrace obyvatel s vysokoškolským vzděláním v rámci SO ORP. Takové zobrazení v jedné mapě ukazuje lokalit koncentrace SPO PNZ ve třech úrovních koncentrace (červenou, oranžovou a žlutou barvou), černou šrafou areály koncentrace SPO PNZ a modrou šrafou areály koncentrace populace s VŠ vzděláním. Areály koncentrace SPO PNZ a VŠ zpravidla ukazují vzájemně kontrastující části měst a osídlení. 

Obrázek 3: Příklad hodnocení území prostřednictvím lokalit koncentrace SPO PNZ, areálů koncentrace SPO PNZ a areálů koncentrace obyvatel s VŠ vzděláním

Lokality koncentrace SPO PNZ 2016_12  až 2019_12

Tím nejzásadnějším jsou lokality koncentrace SPO PNZ, což jsou lokality sociálního vyloučení a segregace. Mapa rozlišuje lokality extrémní (A), vysoké (B) a střední koncentrace (C). Všechny tři úrovně lokalit koncentrace představují území nevhodná pro pořizování sociálního bydlení v celkové Typologii. 

Areál koncentrace SPO PNZ ORP 2016_12  až 2019_12

Areál koncentrace SPO PNZ ČR 2016_12  až 2019_12

Aplikace dále umožňuje zobrazit koncentrační areály SPO PNZ a to ve dvou variantách. Tou první je Areál koncentrace SPO PNZ v rámci příslušného SO ORP. V druhém případě jde o Areál koncentrace SPO PNZ za celé Česko. Areál koncentrace SPO PNZ zobrazuje lokality, kde se koncentruje 10% (lokality jsou seřazené podle nejvyššího podílu SPO PNZ na populaci a SPO PNZ jsou kumulativně načítané až do 10% z celkového počtu SPO PNZ v daném SO ORP a v druhé variantě v Česku), 10-25% a 25-50% osob pobírajících příspěvek na živobytí. Areál koncentrace v rámci SO ORP reflektuje postavení lokality v kontextu místního mikroregionu, zatímco areál koncentrace ČR ukazuje postavení v rámci celého Česka. V typologii lokalit jsou použity areály koncentrace v rámci SO ORP.   

Areál koncentrace SPO PNZ v úrovni do 25% v rámci ORP představuje v typologii území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení z důvodu vyšší koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (v typologii jde o ty lokality areálu koncentrace 25 % obyvatel pobírajících příspěvek na živobytí nad rámec již identifikovaných lokalit koncentrace).

Areál koncentrace VS ORP

Areál koncentrace VS ČR

V druhém případě jde o koncentrační areál obyvatel s vysokoškolským vzděláním, jež indikuje území s obyvatelstvem vyššího sociálního statusu, kde existuje vyšší riziko sociálních konfliktů a problémů se zapojením obyvatel sociálního bydlení do místní společnosti. Areály koncentrace jsou konstruovány pro SO ORP a rovněž pro Českou republiku jako celek. Areál koncentrace VS zobrazuje lokality, kde se koncentruje 10% a 10-20% osob s vysokoškolským vzděláním. Koncentrační areály VŠ jsou konstruovány na základě dat ze Sčítání lidu domů a bytů 2011 (údaje jsou bohužel dostupné jen jednou za deset let ze sčítání). 

Areál koncentrace VS v úrovni do 20 % v rámci ORP představuje v typologii území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení, respektive doporučuje pečlivě zvážit pořízení, a to z důvodu koncentrace osob s vyšším sociálním statusem a zvýšenému riziku nepřijetí a sociálního konfliktu v případě lokalizace sociálního bydlení.

Analýzy segregace

Tematická skupina umožňuje zobrazit počet, podíl a nadprůměrný výskyt (lokalizační kvocient) příjemců příspěvku na živobytí (SPO PNZ) v jednotlivých lokalitách (ZSJ) za roky 2015-2019. Vhodné je zobrazit všechny indikátory najednou za vybraný rok a to zároveň s malým počtem SPO PNZ. 

Počet SPO PNZ 2015_12 až 2019_12

Mapa prostřednictvím terčů zobrazuje počet osob pobírajících příspěvek na živobytí v prosinci 2020.

Lokalizační kvocient SPO PNZ 2015_12 až 2019_12

Mapa prostřednictvím šrafování zobrazuje lokality, kde byl podíl osob pobírajících příspěvek na živobytí v prosinci 2020 třikrát a desetkrát vyšší v porovnání se situací v obvodu ORP, kam lokalita patří, a zároveň v celém Česku.

Podíl SPO PNZ 2015_12 až 2019_12

Mapa prostřednictvím intenzity zbarvení území zobrazuje podíl osob pobírajících příspěvek na živobytí na obyvatelstvu lokality v prosinci 2020.

Malý počet SPO PNZ 2015_12 až 2019_12

Mapa odstínem světle šedé barvy zobrazuje ZSJ s malým (1-9) a tmavším šedým odstínem s nulovým počtem SPO PNZ. Jde o lokality (ZSJ), které nebyly předmětem hodnocení.

Obrázek 4: Příklad zobrazení analýzy segregace, tj. počtu, podílu a lokalizačního kvocientu SPO PNZ

Data

Data využívaná v aplikacích na téma sociální vyloučení a segregace

Online mapa umožňuje zobrazit data a to ve dvou formátech, pomocí vyskakovacích oken s údaji za zvolenou lokalitu a prostřednictvím tabulky s daty za území zobrazené v mapě. 

Vyskakovací okna

Kliknutím na vybranou lokalitu se otevře okno s údaji za základní jednotku a období 2015-2019.

Tabulka s daty

Kliknutím na malou šipku na spodním okraji mapového zobrazení lze zobrazit tabulku s údaji za všechny základní jednotky, jež jsou aktuálně v mapě zobrazené, a období 2015-2019.

Popis indikátorů v tabulce s daty

Název ZSJ – název základní sídelní jednotky (ZSJ)

Kód ZSJ (ZSJ_KOD) – kód ZSJ

SO ORP (ORP) – název Správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP)

Obec – název obce

OBYV – počet obyvatel ZSJ při Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

ABS_2015_06 – ABS_2019_12 – počet společně posuzovaných osob pro poskytnutí příspěvku na živobytí (SPO PNZ) v ZSJ, rok, měsíc

REL_2015_06 – REL_2019_12 – podíl SPO PNZ na počtu obyvatel (OB) ZSJ, rok, měsíc

LQ_2015_06 – LQ_2019_12  – lokalizační kvocient (nadprůměrný výskyt) SPO PNZ v ZSJ, lokalizační kvocient   zohledňuje místní kontext příslušného SO ORP a zároveň národní kontext Česka

LK_Fin_2019 – lokalita koncentrace (finální) – vyhodnocená úroveň koncentrace SPO PNZ v ZSJ, finální hodnocení zohledňuje hodnocení stavu k 31. 12. 2019 a zároveň hodnocení situace za období dvou let, tj. 2018-2019

LK25_Fin_2019 – lokalita koncentrace (finální) – vyhodnocená úroveň koncentrace SPO PNZ v ZSJ v případě zvýšení o 25 SPO PNZ, finální hodnocení zohledňuje hodnocení stavu k 31. 12. 2019 a zároveň hodnocení situace za období dvou let, tj. 2018-2019

LK50_Fin_2019 – lokalita koncentrace (finální) – vyhodnocená úroveň koncentrace SPO PNZ v ZSJ v případě zvýšení o 50 SPO PNZ, finální hodnocení zohledňuje hodnocení stavu k 31. 12. 2019 a zároveň hodnocení situace za období dvou let, tj. 2018-2019

AK_SPO_CR_2016_12 – AK_SPO_CR_2019_12 – areál koncentrace SPO PNZ v Česku pro roky 2016 až 2019

AK_SPO_ORP_2016_12 – AK_SPO_ORP_2019_12 – areály koncentrace SPO PNZ v SO ORP pro roky 2016 až 2019

AK_VS_CR – areál koncentrace obyvatel s VŠ vzděláním v Česku (2011)

AK_VS_ORP – areály koncentrace obyvatel s VŠ vzděláním v SO ORP (2011)

ABS VS – počet obyvatel s VŠ vzděláním

REL VS – podíl obyvatel s VŠ vzděláním

Typ_2016_12 – Typ_2019_12 – typologie lokalit na základě hodnocení údajů k prosinci daného roku

Typ_2015_2016 – Typ_2018_2019 – typologie lokalit na základě hodnocení údajů za průměr dvou let

Typ_Fin_2016_12 – Typ_Fin_2019_12 – typologie lokalit na základě zohlednění a kombinace hodnocení údajů k prosinci daného roku a zároveň údajů za průměr posledních dvou let

Doplňující informace

Krátká URL adresa aplikace Lokality rezidenční segregace

https://lokality.page.link/segregace

Podrobnější a doplňující informace ke všem aplikacím jsou dostupné na www.segregace.cz.  

Poděkování

Online mapová a datová aplikace „Lokality rezidenční segregace“ je jedním z výstupů projektu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“ podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (č. projektu TL02000479).

Na testování aplikace se podíleli aplikační garanti projektu TAČR: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Oddělení stárnutí a sociálního začleňování, dříve Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování, Odbor sociálních služeb a sociální práce (a partneři spolupracující s MPSV ČR v rámci projektu Sociální bydlení); Agentura (Odbor) pro sociální začleňování, od 1. 1. 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, do 31. 12. 2019 Úřad vlády ČR; Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví; Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb.

Autorský tým

Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů

Mapová aplikace: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Metodický postup: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Příprava analytických dat zobrazovaných aplikací: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D.

Příprava vstupních dat pro analýzy: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D., prof. RNDr. Luděk