Projekty

Projekty výzkumu segregace a sociálního vyloučení, soužití a integrace

Výzkum v oblastech segregace a sociálního vyloučení, soužití a integrace byl realizován v rámci projektů základního výzkumu (podpořeného Grantovou agenturou ČR, MŠMT ČR), aplikovaného výzkumu (podpořeného Technologickou agenturou ČR, MMR ČR), smluvního výzkumu (pro ministerstva a samosprávy měst a městských částí) a výzkumu řešeného v rámci doktorských dizertací a podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovu.

Projekty základního a aplikovaného výzkumu

01/2023-12/2025 – Prostorová a časová dynamika sociálního vyloučení a segregace (GAČR, 23-08311S)

01/2019-12/2022 – Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území (TAČR, TL02000479)

01/2014-12/2015 – Prevence segregace a podpora sociální integrace zahraničních zaměstnanců firem zpracovatelského průmyslu v místech jejich pracovišť a bydlišť (TAČR, TD020368) 

01/2012-12/2013 – Nové sociálně-prostorové formace: segregace v kontextu postkomunistických transformací a globalizace (Grantová agentura ČR, P404-12-0648)

01/2005-12/2011 – Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace (Výzkumný záměr MŠMT, MSM0021620831)

09/2005-12/2006 – Segregace v České republice: stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava (Veřejná soutěž Ministerstva pro místní rozvoj ve výzkumu a vývoji 2005, WA-014-05-Z01)

Projekty základního výzkumu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy

2018-2020 – Víceúrovňová separace ruských imigrantů v postsocialistickém městě (Ekaterina Ignatyeva) (GAUK, č. 192418)

2014-2015 – Dvojitá marginalizace. Předpoklady sociálního vyloučení a možnosti začleňování Romů na českém venkově. (Jakob Hurrle) (GAUK, č. 1576214)

2013-2014 – Zahraniční migrace a proměny sociálně prostorových struktur měst (Klára Fiedlerová) (GAUK, č. 1216313)

2011-2012 – Život za branou: příčiny vzniku a důsledky gated communities v Česku (Tomáš Brabec) (GAUK, č. 284511)

2009-2011 – Vliv bytové politiky na sociální a environmentální spravedlnost (Roman Matoušek) (GAUK, č. 3609)

Smluvní výzkum

2022 – Město Písek – Analýza struktury a rozmístění cizinců v Písku 2022 (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)

2021 – Městská část Praha 3 – Úřad MČ, Analýza stavu cizinců na území MČ Praha 3 (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)

2020 – Městská část Praha 7 – Úřad MČ, Cizinci na území MČ Praha 7 – analýza stavu (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)

2020 – Městská část Praha 11 – Úřad MČ, Analýza potřeb cizinců na území MČ Praha 11 (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)

2018 – Magistrát města Brno, „Analýza prostorové segregace na základě certifikované metodiky MPSV“ (řešeno v rámci projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“ registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006188)

2018 – Městská část Praha 5 – Úřad městské části, Analýza cizinců na území MČ Praha 5 (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)

2017/2018 – MPSV ČR, Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR (řešeno v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, Reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539)

2017 – Magistrát města Plzně, „Analýza prostorové segregace na území města Plzně“ (řešeno v rámci projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/000618)

2016 – Městská část Praha 11 – Úřad městské části, Cizinci na území MČ Praha 11 – analýza stavu, MCP11/16/039 (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)

2015 – Městská část Praha 4 – Úřad městské části, Analýza cizinců v Městské části Praha 4, SML/2015/0589/OKAS (řešeno v rámci programu MV ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)

2013 – MMR ČR, Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš  (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Brabec., T., Čermáková, D., Fiedlerová, K., Kušniráková, T., Matoušek, R., Plačková, A., 2013, Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš), objednací list č. 1097/2013-94

2012 – MMR ČR, Sídelní segregace v lokalitě MČ Praha-Libuš (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Brabec., T., Matoušek, R., 2012, Sídelní segregace v lokalitě MČ Praha-Libuš), objednací list č. 2261/2012-94

2012 – MMR ČR, Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš: konceptualizace, shrnutí dosavadních znalostí a návrh šetření (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Brabec., T., Čermáková, D., Fiedlerová, K., Matoušek, R., 2012, Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš: konceptualizace, shrnutí dosavadních znalostí a návrh šetření), objednací list č. 2260/2012-94

2011 – MMR ČR, Případová studie lokality sídliště Praha Libuš z hlediska prostorové segregace cizinců (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Brabec., T., Čermáková, D., Fiedlerová, K., Kučera, P., Kušniráková, T., Matoušek, R., 2011, Případová studie lokality sídliště Praha Libuš z hlediska prostorové segregace cizinců), smlouva o dílo č.j. : 39506/2011-94, číslo v CES: 4928, číslo úkolu: 3661/5166/68/94

2010 – MMR ČR, Případová studie rezidenční segregace v Karlových Varech, Ministerstvo pro místní rozvoj – studie byla vypracována v rámci aktivit Ministerstva pro místní rozvoj naplňujících Koncepci integrace cizinců, Úkol č.v CES 3661/5166/84/94, číslo úkolu 4749, smlouva č.j. 37813/2010-94 (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Brabec., T., Čermáková, D., Fiedlerová, K., Matoušek, R., Posová, D., Tošnerová, B., Trlifajová, L., 2011, Případová studie rezidenční segregace v Karlových Varech)

2010 – MMR ČR, Případová studie lokality Benešov nad Černou z hlediska prostorové segregace cizinců, Ministerstvo pro místní rozvoj – studie byla vypracována v rámci aktivit Ministerstva pro místní rozvoj naplňujících Koncepci integrace cizinců (výzkumná zpráva: Sýkora, L., Matoušek, R., Brabec., T., 2010, Případová studie lokality Benešov nad Černou z hlediska prostorové segregace cizinců: ekonomický rozvoj a důsledky ekonomické krize)

2009 – MMR ČR, Prevence prostorové segregace, Ministerstvo pro místní rozvoj (výstupem je kniha Sýkora, L., ed., 2010, Rezidenční segregace. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 144 s. ISBN 978-80-86561-34-9, ISBN 978-80-87147-25-2)

2004 – MMR ČR, Možnosti využití územního plánování pro prevenci prostorové segregace