Lokality sociálního vyloučení a segregace

Interaktivní online mapová a datová aplikace „Lokality sociálního vyloučení a segregace“ zobrazuje lokality rezidenční segregace, jež jsou specifická území dotčená podmínkami operačních programů OPZ a IROP v období 2021-2027, výzvy týkající se sociálního bydlení. 

Lokality rezidenční segregace byly identifikované na základě „Metodiky identifikace lokalit segregace“ a dat o faktickém bydlišti příjemců příspěvku na živobytí, tj. základní dávky pomoci v hmotné nouzi. Jde o takzvané společně posuzované osoby pro poskytnutí příspěvku na živobytí – SPO PNZ. Online mapa zobrazuje situaci k 31. 12. 2020. V aplikaci jsou dostupná i data ukazující vývoj v letech 2015-2020, v každém roce za měsíce červen a prosinec.

Data využívaná v aplikacích na téma sociální vyloučení a segregace

Návod k používání aplikace

Hranice lokalit se zobrazí při přiblížení. Data za lokalitu se zobrazí při kliknutí na lokalitu. Lokalitou se rozumí území základních sídelních jednotek (ZSJ), jež představují nejmenší územní jednotky, za něž jsou veřejně dostupná data, například ze Sčítání lidu, domů a bytů. 

Tematické vrstvy (mapy)

Aplikace umožňuje volitelné zobrazení několika map (tematických vrstev) seskupených do tří skupin: Hodnocení segregace, Absorpční kapacita a Analýza segregace. Vrstva „Hodnocení segregace“ je implicitně zobrazená při otevření aplikace a zobrazuje lokality, jež jsou dotčené operačními programy OPZ a IROP. Ostatní vrstvy může uživatel volitelně zobrazovat podle vlastní potřeby. Přehled tematických vrstev se zobrazí pod ikonou záložky s třemi tečkami umístěné na horní liště vpravo. V každé skupině tematických vrstev lze jednotlivé vrstvy volit individuálně, nebo zapnout/vypnout všechny vrstvy najednou (ikona vpravo nahoře v rámci tematické skupiny). Sousední ikona umožňuje zobrazit legendu. Legenda se zobrazuje vždy jen pro zapnuté (zaškrtnuté) tematické vrstvy. 

Hodnocení segregace

Tematická skupina zobrazuje jednu mapu s lokalitami sociálního vyloučení a segregace, jež jsou dotčené podmínkami operačních programů OPZ a IROP. Mapa odlišuje lokality extrémní (A), vysoké (B) a střední koncentrace (C), na něž se váže odlišné nastavení podmínek OP. 

Lokality koncentrace SPO PNZ 2020_12

Mapa zobrazuje barevně rozlišené lokality extrémní, vysoké a střední koncentrace.

A Extrémní – dotčeno podmínkami operačních programů

B Vysoká – dotčeno podmínkami operačních programů

C Střední – dotčeno podmínkami operačních programů

D Nízká – nedotčeno podmínkami operačních programů

Vymezení typů lokalit (A, B, C, D) je provedené na základě „Metodiky identifikace lokalit sociálního vyloučení a segregace“ a to s platností k 1. 1. 2021 a zohledňuje hodnocení stavu k 31. 12. 2020 a zároveň hodnocení situace za období dvou let, tj. 2019-2020.

Obrázek 1: Příklad zobrazení lokalit koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením a segregací.  

Absorpční kapacita

Tematická skupina zahrnuje dvě mapové vrstvy s kladnou a zápornou absorpční kapacitou. Vrstvy (mapy) je vhodné zobrazovat společně a to zároveň i s vrstvou lokalit koncentrace SPO PNZ.

Záporná absorpční kapacita SPO PNZ 2020_12

Mapa prostřednictvím červených terčů zobrazuje počet osob, o které by se musel snížit počet příjemců příspěvku na živobytí, aby lokalita přestala být ohrožená koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením. Vrstvu je vhodné zobrazovat společně s vrstvou kladné absorpční kapacity a vrstvou lokalit koncentrace SPO PNZ. 

Kladná absorpční kapacita SPO PNZ 2020_12

Mapa prostřednictvím zelených terčů zobrazuje počet osob pobírajících příspěvek na živobytí, které se mohou do lokality přistěhovat nebo v ní začít pobírat tuto dávku, aniž by byla lokalita ohrožená segregací, tj. na základě hodnocení by zůstala v kategorii D. Nízké kladné hodnoty absorpční kapacity indikují, že lokalita je zranitelná v případě přistěhování osob ohrožených sociálním vyloučením. Vysoké hodnoty poukazují na malé riziko vzniku takové koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením, jež by mohla vést ke vzniku segregace.

Obrázek 2: Příklad zobrazení absorpčních kapacit a zároveň lokalit koncentrace

Obrázek 3: Příklad zobrazení absorpčních kapacit a zároveň lokalit koncentrace na úrovni několika obvodů ORP

Obrázek 4: Příklad zobrazení absorpčních kapacit a zároveň lokalit koncentrace pro celé území Česka

Analýzy segregace

Tematická skupina umožňuje zobrazit počet, podíl a nadprůměrný výskyt (lokalizační kvocient) příjemců příspěvku na živobytí v jednotlivých lokalitách (ZSJ). Vhodné je zobrazit všechny indikátory najednou (a zároveň vypnout zobrazování lokalit koncentrace v tematických skupinách vrstvě Hodnocení segregace a Absorpční kapacity). 

Počet SPO PNZ 2020_12

Mapa prostřednictvím terčů zobrazuje počet osob pobírajících příspěvek na živobytí v prosinci 2020.

Lokalizační kvocient SPO PNZ 2020_12

Mapa prostřednictvím šrafování zobrazuje lokality, kde byl podíl osob pobírajících příspěvek na živobytí v prosinci 2020 třikrát a desetkrát vyšší v porovnání se situací v obvodu ORP, kam lokalita patří, a zároveň v celém Česku.

Podíl SPO PNZ 2020_12

Mapa prostřednictvím intenzity zbarvení území zobrazuje podíl osob pobírajících příspěvek na živobytí na obyvatelstvu lokality v prosinci 2020.

Malý počet SPO PNZ 2020_12

Mapa odstínem světle šedé barvy zobrazuje ZSJ s malým (1-9) a tmavším šedým odstínem s nulovým počtem SPO PNZ. Jde o lokality (ZSJ), které nebyly předmětem hodnocení.

Obrázek 5: Příklad zobrazení analýzy segregace, tj. počtu, podílu a lokalizačního kvocientu SPO PNZ

Data

Online mapa umožňuje zobrazit data a to ve dvou formátech, pomocí vyskakovacích oken s údaji za zvolenou lokalitu a prostřednictvím tabulky s daty za území zobrazené v mapě. 

Vyskakovací okna

Kliknutím na vybranou lokalitu se otevře okno s aktuálně platným hodnocením lokality a daty k 31. 12. 2020. V okně se zobrazují i grafy s vývojem počtu a podílu SPO PNZ v dané ZSJ od roku 2015. V případě grafu s počtem SPO PNZ se zobrazují i modelové hodnoty v rozmezí 1-9 (nejde o skutečné hodnoty, ale modelově spočítané). Pro zobrazení grafu s podílem SPO PNZ je potřeba kliknout na drobnou šipku vpravo od grafu s počty SPO PNZ. Ikona pod grafy ukazuje počet grafů a mezi nimi se posunuje šipkami vpravo / vlevo od aktuálně zobrazeného grafu. Okno rovněž umožňuje zobrazit všechny indikátory za období 2015-2020, k červnu a prosinci daného roku. V záhlaví okna, vpravo nahoře stačí kliknout na drobnou šipku, kterou se zobrazí druhé okno, které všechna data obsahuje. Vlevo nahoře je vidět kolikáté okno z kolika oken celkem je právě zobrazené.

Obrázek 6: Příklad zobrazení vyskakovacího okna s daty

Tabulka s daty

Kliknutím na malou šipku na spodním okraji mapového zobrazení lze zobrazit tabulku s daty. Implicitně je nastavené zobrazení s údaji za všechny územní jednotky, jež jsou aktuálně v mapě zobrazené (políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ je zapnuté a písmo se zobrazuje v modré barvě). 

Obrázek 7: Příklad zobrazení tabulky s daty

V záhlaví tabulky vlevo „Možnosti“ nabízí funkci „Filtr“ a záznamy v tabulce vybrat podle definovaných hodnot. V rámci okna „Filtr“ je možné vybrat „Přidat výraz“ pro jednu podmínku, nebo „Přidat sadu“ pro více podmínek. V tabulce se zobrazí data za lokality odpovídající zvoleným podmínkám, které jsou zobrazené v aktuálně zobrazené mapě. Při kliknutí na políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ se toto políčko odznačí a v tabulce se zobrazí data za všechny ZSJ v Česku, které zadané kritérium splňují. 

Obrázek 8: Příklad volby jedné podmínky pro filtrování (výběr) záznamů. Filtr pro tabulku vybere všechny lokality s extrémní (A) koncentrací a to pro aktuálně zobrazený výřez mapy (políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ je zapnuté a písmo se zobrazuje v modré barvě) nebo pro celé Česko (políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ je vypnuté a písmo se zobrazuje v šedé barvě). 

Obrázek 9: Příklad volby více podmínek pro filtrování (výběr) záznamů. V tomto případě se vyberou všechny lokality s extrémní (A), vysokou (B) a střední (C) koncentrací a to pro aktuálně zobrazený výřez mapy (políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ je zapnuté a písmo se zobrazuje v modré barvě) nebo pro celé Česko (políčko „Filtrovat podle rozsahu mapy“ je vypnuté a písmo se zobrazuje v šedé barvě). 

Obrázek 10: Stejné volby jako na předchozím obrázku je možné u některých proměnných dosáhnout jednodušeji a to použitím výrazu „je jakýkoliv z“ a zaškrtnutím příslušných políček pro extrémní (A), vysokou (B) a střední (C) koncentraci.

Popis indikátorů v tabulce s daty
  • N_ZSJ – název základní sídelní jednotky (ZSJ)
  • K_ZSJ – kód ZSJ
  • N_OBEC – název obce
  • N_ORP – název Správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP)
  • OB1506 – OB2012 – počet obyvatel ZSJ, rok, měsíc (OB1506 = počet obyvatel v roce 2015, v šestém měsíci červnu)
  • SPO1506 – SPO2012 – počet společně posuzovaných osob pro poskytnutí příspěvku na živobytí (SPO PNZ) v ZSJ, rok, měsíc (SPO2012 = počet SPO PNZ, v roce 2020, ve dvanáctém měsíci prosinci)
  • REL1506 – REL2012 – podíl SPO PNZ na počtu obyvatel (OB) ZSJ, rok, měsíc (REL1906 = podíl SPO PNZ v roce 2019, v šestém měsíci červnu)
  • LQ1506 – LQ2012 – lokalizační kvocient (nadprůměrný výskyt) SPO PNZ v ZSJ, lokalizační kvocient   zohledňuje místní kontext příslušného SO ORP a zároveň národní kontext Česka
  • LKf1506 – LKf2012 – lokalita koncentrace (finální) – vyhodnocená úroveň koncentrace SPO PNZ v ZSJ, finální hodnocení zohledňuje hodnocení stavu k 31. 12. 2020 a zároveň hodnocení situace za období dvou let, tj. 2019-2020
  • +-AK1506 – +-AK2012 – absorpční kapacita ZSJ pro SPO PNZ nad rámec stávajícího počtu SPO PNZ; negativní absorpční kapacita ukazuje počet SPO PNZ o něž je potřeba snížit existující stav, aby ZSJ nebyla hodnocena jako lokalita koncentrace a nepřekračovala kritické hodnoty podílu a lokalizačního kvocientu (nadprůměrného zastoupení) SPO PNZ  

Doplňující informace

Krátká URL adresa aplikace Lokality sociálního vyloučení a segregace

https://lokality.page.link/segregace_op

Dynamika sociálního vyloučení: vývoj prostorového rozmístění osob v hmotné nouzi

V případě zájmu o podrobnější zobrazení a data je možné využít mapovou aplikaci „Dynamika sociálního vyloučení: vývoj prostorového rozmístění osob v hmotné nouzi“, která nabízí časově a měřítkově dynamickou vizualizaci vývoje počtu, podílu a lokalizačního kvocientu (nadprůměrného výskytu) SPO PNZ od úrovně celého Česka, přes kraje, obvody ORP, obce, městské části až po základní sídelní jednotky. 

https://lokality.page.link/segregace_dynamika

Poděkování

Online mapová a datová aplikace „Lokality sociálního vyloučení a segregace“ je jedním z výstupů projektu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“ podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (č. projektu TL02000479).

Autorský tým

Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů

Mapová aplikace: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Metodický postup: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Příprava analytických dat zobrazovaných aplikací: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Příprava vstupních dat pro analýzy: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.