Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území

Projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky, program Éta, č. TL02000479

Řešení

1. 1. 2019 – 31. 12. 2022


Výstupy projektu 

Řešitelský tým projektu:

  • připravil, otestoval a pro využití poskytnul metodiku identifikace a hodnocení lokalit sociálního vyloučení a segregace (a navazující metodické postupy);
  • vyvinul systém průběžného monitorování a hodnocení lokalit sociálního vyloučení a segregace na měřítkových úrovních lokalit (základních sídelních jednotek), měst a obcí (ve městech městských částí), obvodů ORP a krajů;
  • připravil a poskytnul hodnocení lokalit sociálního vyloučení a segregace za období 2015-2021;
  • vyvinul online dostupné mapové a datové aplikace, které zprostředkovávají výsledky analýz a hodnocení sociálního vyloučení a segregace v území.

Zaměření projektu a jeho společenský přínos 

Hlavním smyslem projektu je přispět k prevenci segregace a reagovat tak na marginalizaci znevýhodněných sociálních skupin ohrožených sociálním vyloučením. Jednou ze zásadních výzev, kterým čelí současná česká společnost, je marginalizace znevýhodněných sociálních skupin ohrožených sociálním vyloučením. Nejtíživější je situace v takzvaných sociálně vyloučených lokalitách, které se vyznačují nejen deprivací a exkluzí, ale také segregací, jež sociální vyloučení dále prohlubuje tím, že segregovanou populaci izoluje od společnosti a tím omezuje možnosti pro její integraci. I přes pozitivní ekonomický vývoj v letech 2015-2020 pokračovala koncentrace sociálně znevýhodněných obyvatel do sociálně vyloučených a segregovaných lokalit. Nepříznivá situace volá po důsledné prevenci segregace založené na detailním analytickém hodnocení stavu a trendů. Základním předpokladem využívání nástrojů a aktivit zaměřených na prevenci segregace a to ve smyslu zmírňování vlivů segregace, odstraňování příčin segregace a zamezování vzniku nových segregovaných a sociálně vyloučených lokalit, je systematické, průběžné a dlouhodobé hodnocení a poskytování jeho výsledků zainteresovaným institucím. 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je při využití inovativních analytických postupů vyhodnotit stav a vývoj segregace na celém území Česka, ve velmi detailním měřítku za lokality, a výsledky hodnocení poskytnout prostřednictvím online dostupného systému zainteresovaným uživatelům. 

Projekt má výzkumné analytické cíle v oblasti identifikace lokalit segregace, vyhodnocení jejich postavení v rámci obce, ORP, kraje a státu a hodnocení dynamiky jejich vývoje. Vedle výsledků analýz je zásadním cílem příprava metodických postupů a datových zdrojů sloužících ke standardizovanému a opakovanému hodnocení na úrovni lokalit (základních sídelních jednotek) a potažmo obcí a obvodů ORP.  

Druhým zásadním cílem je výsledky analýz prezentovat ve srozumitelné podobě spektru aktérů, kteří je mohou využít ve své činnosti, aktuálních rozhodnutích, politických opatřeních a při přípravě dlouhodobých strategií. K tomu projekt využívá postupy experimentálního vývoje zaměřeného na přípravu informačního systému, který prostřednictvím online zobrazitelných map a dat poskytuje vizualizaci výsledků a hodnocení pro uživatele zejména z měst a obcí, centrálních a krajských úřadů, ad.

Novost a inovativnost řešení

Projekt využívá inovativní analytické postupy sloužící k systematickému hodnocení stavu a vývoje segregace na celém území Česka, a to ve velmi podrobném měřítku na úrovni lokalit (ZSJ) a zároveň v souhrnném hodnocení za obce, u měst i za městské části, správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), kraje a Česko celkem. Pro hodnocení využívá unikátní informační databázi poskytnutou MPSV ČR o počtech osob pobírajících dávky podpory v hmotné nouzi (konkrétně o počtech společně posuzovaných osob pro poskytnutí příspěvku na živobytí) a to ve velkém prostorovém detailu 22,5 tisíce základních sídelních jednotek (ZSJ) a to pro období 2015-2021. Díky této unikátní datové základně se projekt zaměřuje na vývoj a aplikaci nových metodických postupů pro analytické hodnocení segregace, automatizaci průběžně aktualizovaného hodnocení a inovativní způsoby prezentace analytických výsledků prostřednictvím online dostupných map a dat.

Projekt přináší systém průběžného monitorování a hodnocení a to díky standardizaci hodnocení, která jsou realizována opakovaně a umožňují tak identifikovat problémové vývojové trendy a jimi ovlivněné lokality. Hodnocení jsou založená na metodických postupech testovaných ve spolupráci s aplikačními garanty, jimiž jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj (Agentura/odbor pro sociální začleňování), město Ostrava a město Plzeň. Přínosem je využití geoinformačních technik a jejich využití pro online dostupnou vizualizaci mapových a datových hodnocení, jež jsou prostřednictvím webových aplikací dostupné širokému spektru koncových uživatelů ze strany centrálních orgánů, měst a obcí, krajů, a dalších.

Aplikační garanti

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor sociálních služeb a inspekce sociálních služeb – Barbora Š. Stašková, M.A., hlavní garant projektu Podpora sociálního bydlení

2. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Agentura (Odbor) pro sociální začleňování (při zahájení projektu součást Úřadu vlády ČR) – RNDr. Roman Matoušek, Ph.D., vedoucí oddělení inovací a tvorby politik 

3. Magistrát města Plzně, Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování – Mgr. Karolína Vodičková, MBA – vedoucí Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování

4. Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Mgr. Marek Mikulec, Ph.D., koordinátor programu sociálního bydlení

Zásadní je role MPSV ČR, jelikož projekt přispívá k naplnění prioritního výzkumného cíle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro potřeby 2. veřejné soutěže programu ÉTA MPSV ČR: Sociální služby a sociální práce, a zároveň MPSV ČR poskytuje data nezbytná pro úspěšnou realizaci analýz a jejich poskytnutí zainteresovaným uživatelům. Obě centrální instituce státní správy poskytují zpětné vazby k řešení, podílí se na šíření výsledků prostřednictvím prezentací, seminářů a konferencí a využití výsledků v rozhodování (aktuálně v rámci výzev operačních programů OPZ a IROP). Oba aplikační garanti z měst se podílí na testování a pilotování postupů ve městech, poskytování zpětné vazby k výsledkům projektu pro města a využití výsledků a výstupů v lokálním kontextu měst.

Řešitelský tým

Klíčové osoby

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. – hlavní řešitel (2019-2022)

doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. (2019-2021)

doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. (2019-2020)

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (2019-2022)

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (2021-2022)

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. (2019-2022)

Mgr. Klára Fiedlerová, Ph.D. (2019-2020)

RNDr. Ekaterina Ignatyeva (2019-2021)

Další osoby podílející se na řešení 

RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. (2019-2022)

RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. (2019-2022)

Mgr. Jan Kuranda (2019-2022)

Mgr. Otakar Bursa (2020-2021)

Mgr. Marek Hojsík (2021-2022)

Mgr. Adam Martinek (2022)

Technická, administrativní a organizační podpora

Jarmila Tesková (2019-2021)