Skeletonizace, tvorba Medial Axis

Algoritmus provádí konstrukci medial axis (tj. střední osy) uzavřené oblasti. Medial axis tvoří topologickou kostru uzavřené oblasti, nazýváme jí skelet. Je souvislá, lze ji reperezentovat neorientovaným grafem. Medial axis vzniká představují specifické hrany VD sestrojené

Střední osu představují specifické hrany Voronoiova diagramu sestrojeného nad body nacházejícími se na hranici oblasti. Blíží -li sevzdálenost bodů ležících na hranici oblasti k nule, hrany Voronoi diagramu uvnitř oblastí přecházejí ve střední osy. Medial axis jsou široce využívány, např. při OCR, vektorizaci rastrových souborů, kartografické generalizaci.

Obecně existuje řada postupů pro konstrukci medial axis, v tomto případě je použit výše uvedený postup využívající Voronoi diagram. Pro ilustraci lze zobrazit i Delaunay teselaci včetně kružnic opsaných každému delaunayovskému trojúhelníku.

Uzavřená oblast je definována posloupností vrcholů, zadáme je postupným klikáním do plochy.

© 2006, Tomas Bayer