Matematická kartografie

Anotace předmětu:

Souřadnicové soustavy v kartogrfii. Geometrie na referenčním elipsoiu. Poloměry křivosti. Sférická trigonometrie, loxodroma, ortodroma. Teorie kartografických zobrazení, kartografická zkreslení a jejich zákonitosti, Tissotova indikatrix, lokální a globální variační kritéria. Výpočty zobrazovacích rovnic kartografických zobrazení na sféře/elipsoidu. Jednoduchá zobrazení kuželová, válcová, azimutální. Zobrazení nepravá, polykónická, polyedrická, modifikovaná. Volba kartografického zobrazení pro zvolený územní celek.

Poznámka: Nutnost absolvování kurzu Matematika, znalost základů diferenciálního a integrálního počtu.

Přednášky:

Seznam přednášek pro zimní semestr. Možnost stažení prezentací ve formátu PPT.

Přednáška Téma Ke stažení
1. Referenční plochy a souřadnicové systémy v matematické kartografii. přednáška
2. Referenční elispsoid. Hlavní poloměry křivosti. přednáška
3. Důležité křivky na sféře/elipsodu: loxodroma, ortodroma. přednáška
4.+5. Kartografická zkreslení a jejich zákonitosti. přednáška
6. Klasifikace kartografických zobrazení, zobrazení z elipsoidu na kouli. přednáška
7.+8. Válcová zobrazení, válcové projekce, zobrazení UTM. přednáška
9.+10. Kuželová zobrazení,  Křovákovo zobrazení. přednáška
11. Azimutální zobrazení. přednáška
12. Zobrazení nepravá. přednáška
13. Zobrazení polykónická, polyedrická a neklasifikovaná. přednáška
14. Volba kartografického zobrazení. Kartografická zobrazení používaná v ČR a v Evropě.
Hodnotící kritéria kartografických zobrazení
přednáška

 

Další studijní materiály:

 • Přednáška "Státní mapové dílo" pro bakaláře [zde]
 • Přednáška "Kartografická zobrazení" RNDr. Hudečka pro bakaláře [zde]
 • Přednáška "Zákony hromadění chyb" [zde]
 • Přednáška "Metoda nejmenších čtverců, vyrovnání" [zde]

 Cvičení:

 • Řešení úloh z oblasti matematické kartografie v softwarech Matlab, Proj.4, Matkart, WinKart.
 • Přehled odevzdaných úloh, 2015.

 Zadání úloh:

 • Úloha 1, zde. Stručný návod k úloze 1 zde.
 • Úloha 2, zde. Stručný návod k úloze 2 zde.
 • Úloha 3, zde. Stručný návod k úloze 3 zde.
 • Úloha 4, zde. Stručný návod k úloze 4 zde.

Obsah úlohy:

 • Zadání úlohy
 • Popis a rozbor problému + vzorce
 • Výpočty včetně všech potřebných mezivýpočtů s odpovídající přesností a jednotkami
 • Skripty v programech v Matlabu a Proj.4
 • Obrazové přílohy (očíslované)
 • Přehled výsledků v tabulkách (očíslované)
 • Zhodnocení výsledků + závěr

Podmínky zápočtu:

 • Povinná a aktivní účast na cvičeních.
 • Odevzdání protokolů k jednotlivým úlohám dle termínů zadaných cvičícím.
 • Úspěšné zvládnutí zápočtového testu (dle aktuálních epidemiologických podmínek).

Zkouška:

Písemná a ústní v rozsahu látky přednášek a cvičení.
Obsahuje výpočetní příklady/odvození/teorii.

 • Vzorové příklady ke zkoušce zde.
 • Otázky ke zkoušce zde.
 • Přehled vzorců ke zkoušce zde.

Distanční výuka:

 • V akademickém roce 2020/21 proběhne výuka distanční formou, a to s využitím SW Zoom (přednášky i cvičení).
  Informace o připojení a další instrukce rozeslány formou e-mailu. 

Literatura:

[1] Buchar P., Hojovec V.: Matematická kartografie, ČVUT Praha.
[2] Hojovec V.: Kartografie, Kartografie.
[3] Vykutil J. : Vyšší geodézie, Kartografie.
[4] Snyder J. P., Bugayevskiy L. M.: Map projections, Taylor & Francis.

Další informace:

 • Povinná účast na cvičeních (1 absence tolerována).
 • Odevzdání protokolů k jednotlivým úlohám do termínů zadaného cvičícím.
 • Úspěšné zvládnutí zápočtového testu.