Generalizační algoritmy

Applet provádí generalizaci lomené čáry. Generalizace představuje zjednodušení jejího tvaru takovým způsobem, kdy jsou vypouštěny méně významné vrcholy, tj. takové vrcholy, které nesplňují nějakou geometrickou podmínku. Nemůže být odstraněn počáteční ani koncový bod lomené čáry.

K dispozici jsou následující generalizační alghoritmy

Vzdálenost dvou bodů
Je -li vzdálenost si dvou bodů Pi a Pi+1 menší než smin, je bod Pi+1 vypuštěn. Nejjednodušší algoritmus, neposkytuje příliš dobré výsledky.

Vzdálenost bodu od strany
Je li vzdálenost si bodu Pi od strany Pi-1 a Pi+1 menší než smin, je bod Pi vypuštěn. Algoritmus poskytuje lepší výsledky, než výše uvedený.

Reumann-Wittkamův algoritmus
Algoritmus generuje koridor zadané šířky, všechny body ležící uvnitř tohoto koridoru s výjimkou počátečního a koncového bodu jsou odtraněny. Algoritmus poskytuje poměrně slušné výsledky.

Douglas-Peuckerův algoritmus
Rekurzivní algoritmus fungující na opačném postupu než výše uvedené algoritmy. V prvním kroku je lomená čára redukována na úsečku. Opakovanně je do ní přidáván takový vrchol, které leží nejdál od osy koridoru vygenerovaného nad každou stranou a současně leží vně koridoru. Algoritmus je ukončen, pokud žádný další takový bod neexistuuje. Tento algoritmus poskytuje nejlepší výsledky, je široce využíván.

Lomenou čáru lze zadat opakovaným klikáním do plochy. Míru generalizace lze pro příslušný generalizační algoritmus ovlivnit prostřednictvím hodnot v edit boech. Čím je zadaná hodnota vyšší, tím více je lomená čára generalizována.

Další podrovnosti o generalizačních algoritmech lze nalézt na internetu.

© 2006, Tomas Bayer