Domů

Facebook

Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole

Hlavní řešitel: 
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Ministerstvo kultury České republiky
Klíčová slova: 
GIS
historická data
historické mapy
městské obyvatelstvo
NAKI II
Praha
předměstí
sčítání
sociální prostředí
urbanizace

Další řešitelé:

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
RNDr. Martin Šimon, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
PhDr. et. Mgr. Eva Novotná
RNDr. Jiří Nemeškal
Mgr. Pavel Frydrych
Mgr. Jana Hámková
Mgr. Marie Horňáková
Mgr. Adam Klsák
Mgr. Zuzana Kopecká
Mgr. Josef Paták
Mgr. Bohumil Ptáček
Mgr. Jan Sýkora

Projekt č. DG20P02OVV013 podpořilo v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2) Ministerstvo kultury České republiky.

 

Představení projektu:

Projekt je zaměřen na hlavní město Prahu, které je nejvýznamnějším sídelním prvkem v České republice přispívajícím k utváření národní a regionální identity a zároveň centrem kultury evropského i světového významu. Hlavním cílem projektu je popsat a vysvětlit proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby. Charakteristickým znakem projektu je využití historických statistických dat, která nebyla doposud kartograficky prezentována a zpřístupnění výsledků výzkumné práce v rámci infrastruktury prostorových informací (SDI) a otevřených dat poskytovaných prostřednictvím internetového mapového serveru široké odborné veřejnosti. Dílčí cíle projektu vycházejí především ze specifického zaměření programu NAKI II a zaměřují se na výzkum geografického vývoje sídelního areálu (Prahy), sociálně kulturní kontinuitu území a jejich prezentaci a zpřístupnění veřejnosti doma i v zahraničí. Spočívají v digitalizaci a veřejném zpřístupnění historických populačních dat a kartografických dokumentů, vytvoření nových specializovaných veřejných databází statistických a prostorových dat (geodatabází) pro historické hranice Prahy a její čtvrti, naplnění SDI a mapového serveru. Výsledky budou prezentovány ve formě čtyř sad specializovaných map, Historického populačního atlasu Prahy, výstavy, prezentací na mezinárodních konferencích, odborných článků a uspořádání závěrečné vědecké konference.

 

Etapizace projektu:

Řešení projektu je rozděleno do čtyř dílčích cílů:

Cílem první etapy (DC01) je zdokumentovat a zpřístupnit stará, poškozená, obtížně dostupná (i) statistická data o vývoji obyvatelstva, jeho demografické a sociokulturní struktuře a (ii) vytvořit nová prostorová GIS data (shp vrstvy, geodatabáze) pro období vývoje Prahy a jejích předměstí v období industrializace (od poloviny 19. století po vznik Velké Prahy) a zpracovat je do formy dvou specializovaných veřejných databází.

Cílem druhé etapy (DC02) je vytvořit specializované mapy zaměřené na analýzu proměn sociálně-prostorové struktury obyvatelstva Prahy a sociálního prostředí suburbánních lokalit. Z kartografického hlediska budou ve výzkumu zohledněny změny hranic Prahy a jejích předměstí v průběhu 19. a 20. století. Specializované mapy budou rozděleny do čtyř tematických bloků zaměřených na čtyři etapy vývoje pražských suburbií.

Cílem třetí etapy (DC03) je vytvořit Historický populační atlas Prahy. Atlas bude zaměřen na kartografické zpracování vývoje, struktury a rozmístění demografických, kulturních, ekonomických a sociálních znaků obyvatelstva Prahy od 19. století do současnosti. 

Cílem čtvrté etapy (DC04) je prezentovat výsledky výzkumné práce na domácím i mezinárodním poli. V rámci tohoto dílčího cíle bude publikovaný recenzované stati v odborných časopisech, bude uspořádána konference a výstava doprovázená vydáním odborného katalogu.

 

Doba řešení:

březen 2020 - prosinec 2022