Domů

Facebook

Knihy a sborníky URRlabu

Členové týmu URRlab publikují nejen v odborných časopisech či populárně naučných periodicích, ale zároveň se významně podílí na vzniku odborných knih a sborníků. Za posledních jedenáct let bylo vydáno sedm publikací, ve kterých figurují jako editoři a patří mezi hlavní iniciátory jejich vzniku. Knihy reflektují proměny soudobé společnosti, měst i krajiny a diskutují procesy podílející se na těchto změnách. Publikace pokrývají nejen širokou paletu témat, ale rovněž i různou měřítkovou úroveň. Nalezneme mezi nimi jak atlas ukazující diferenciaci různých jevů v Česku na úrovni jednotlivých okresů ( Historický atlas obyvatelstva českých zemí, 2017 ) či obcí ( Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky, 2011 ), tak knihy zabývající se procesy a proměnami uvnitř obcí, zejména Prahy (např. Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století, 2017 Sociální proměny pražských čtvrtí, 2012; Sociální geografie pražského městského regionu, 2006 ), ale i dalších obcí (dílčí kapitoly jednotlivých knih, např. Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, 2012 ). Specifická pozornost je věnována fenoménu suburbanizace ( Suburbs: Krajina, sídla a lidé, 2013; Suburbanizace.cz, 2008 ).

 

Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století

Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století

Základní údaje

Název : Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století
Editoři Martin Ouředníček, Jana Jíchová  
Rok vydání : 2017
Nakladatelství : Academia 

Citace: OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. eds. (2017): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století.  Academia , Praha, 252 s.

V nakladatelství Academia vyšla nová knížka Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století, jejími editory jsou Martin Ouředníček a Jana Jíchová a autory a autorkami kapitol pak členové a členky URRlabu. Jednotlivé kapitoly pohlíží na Prahu a její zázemí z různých tematických perspektiv: z pohledu demografického stárnutí a reprodukčního chování mladých dospělých či z pohledu městské kriminality, další dvě kapitoly vychází z konceptu sociálního prostředí, jednak z pohledu transformace dělnické čtvrti vnitřního města a dále z pohledu role mezinárodní migrace na proměnu sídliště. Závěrečné tři kapitoly se zaměřují na zázemí Prahy a hodnotí lokalizaci práce, komerční suburbanizaci a koncept edge city.

Kniha je výstupem projektu  Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky  realizovaném na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje v letech 2014-2016.

Vybrané kapitoly jsou se svolením nakladatelství volně k nahlédnutí zde:

 

Další informace najdete i na stránkách nakladatelství Academia .

 

Historický atlas obyvatelstva českých zemí

Historický atlas obyvatelstva českých zemí

Základní údaje

Název : Historický atlas obyvatelstva českých zemí
Editoři Martin Ouředníček, Jana Jíchová,   Lucie Pospíšilová (eds.)
Rok vydání : 2017
Nakladatelství : Karolinum

Citace: OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí.  Karolinum, Praha, 136 s.

V nakladatelství Karolinum vyšel Historický atlas obyvatelstva českých zemí, jedno z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. Editory atlasu jsou Martin Ouředníček Jana Jíchová a Lucie Pospíšilová , mezi autory patří řada členů Urbánní a regionální laboratoře.

Historický atlas obyvatelstva českých zemí přináší pohled sociálních geografů na prostorové aspekty vývoje obyvatelstva na dnešním území České republiky s využitím historických statistických dat. V celkem dvanácti kapitolách jsou ve vývojovém srovnání představena témata jako migrace, demografická, ekonomická a kulturní struktura, sociální status, kriminalita nebo volby. Atlas pracuje s časovými řadami základních populačních statistických ukazatelů založených na  datech sčítání lidu od roku 1921 až do roku 2011 a registrů obyvatelstva z poválečných let.

 

Vybrané kapitoly jsou se svolením nakladatelství volně k nahlédnutí zde:

Atlas je výstupem projektu Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS realizovaném na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje v letech 2012-2015.

Další informace najdete i na stránkách nakladatelství  Karolinum .

 

Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé

academia-sub-urbs-krajina-sidla-a-lide.jpg

Základní údaje

Název : Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé
Editoři : Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák (eds.)
Rok vydání : 2013
Nakladatelství : Academia

Citace : Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.) (2013): Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé. Praha, Academia, 338 s.

V nakladatelství Academia vyšla nová kniha věnující se jevům a procesům odehrávajícím se za městem nebo vedle města (sub urbs). Editory knihy Sub Urbs: krajina, sídla a lidé jsou Martin Ouředníček , Petra Špačková a Jakub Novák z týmu URRlab, kteří se tématu suburbanizace věnují dlouhodobě. Kniha zároveň představuje jeden z výsledků projektu Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí , který byl realizován na třech katedrách geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 2007-2011.

Na fenomén suburbanizace, tedy na proces decentralizace některých původně městských funkcí do zázemí měst, autoři pohlíží především jako na proměnu příměstské krajiny, prostorové a sociální organizace sídel a interakci lidí původně bydlících a nově přicházejících do suburbií z prostředí měst . Pestrost pohledů na proces suburbanizace a přístupů k jejímu výzkumu je zajištěna širším kolektivem autorů zahrnujících kromě sociálních geografů i fyzické geografy, kartografy, sociology, urbanisty či architekty. Jednotlivé kapitoly se věnují teoretickému či metodologickému pojetí suburbanizace, případovým studiím v Česku či možností aplikace poznatků ze základního výzkumu do praxe. Kapitoly se zaměřují nejen na suburbánní rozvoj v Pražském metropolitním regionu, ale i v zázemí dalších měst, v Brně, v Plzni či v Olomouci.  


Vybrané kapitoly jsou se svolením nakladatelství volně k nahlédnutí zde:

 

Další informace najdete i na stránkách nakladatelství Academia .

 

Sociální proměny pražských čtvrtí

academia-socialni-promeny-prazskych-ctvrti.jpg

Základní údaje

Název : Sociální proměny pražských čtvrtí
Editoři
: Martin Ouředníček, Jana Temelová (eds.)
Rok vydání : 2012
Nakladatelství : Academia

Citace : Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.) (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí. Praha, Academia, 304 s.

Editory knížky, která vyšla v roce 2012 v nakladatelství Academia, jsou  Martin Ouředníček  a  Jana Temelová . Kniha ve 12 kapitolách (studiích) popisuje a vysvětluje postsocialistický urbánní vývoj Prahy , ovlivněný kontextem sociální a ekonomické  transformace  české společnosti v posledních dvaceti letech, a zároveň reflektuje teoretické a empirické poznatky z vývoje západoevropských a amerických měst.  

Kniha se dále snaží podat vysvětlení a upřesnění některých jevů a procesů, které jsou v médiích i odborné literatuře  zkresleně nebo nesprávně  interpretovány . Mezi taková témata, která jsou široce mediálně diskutována, ale zřídka podložena využitím relevantních odborných technik a empirického šetření, patří například kriminalita, zahraniční migrace, stárnutí městské populace nebo suburbanizace.
 
Kniha je jedním z výstupů projektu Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze realizovaném na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje v letech 2010-2013.


Vybrané kapitoly jsou se svolením nakladatelství volně k nahlédnutí zde:


Další informace najdete na stránkách nakladatelství Academia .

 

Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života

kniha_obalka.jpg

Základní údaje

Název : Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života
Editoři : Jana Temelová, Lucie Pospíšilová, Martin Ouředníček (eds.)
Rok vydání : 2012
Nakladatelství : Aleš Čeněk

Citace : Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.) (2012): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, 204 s.

Na začátku června 2012 vyšla ve vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk kniha Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života , jejímiž editory jsou Jana Te melová , Lucie Pospíšilová a Martin Ouředníček . Pozornost je v knize věnována problematice sociálně prostorových nerovností v městském a venkovském prostředí i rolí veřejných politik v jejím ovlivňování.

Dílčí kapitoly se zabývají například diskuzí různých přístupů k výzkumu sociálně prostorové diferenciace, konkrétními projevy  diferenciace v městském prostředí a jejich vnímáním obyvateli města (segregace, percepce rizikovosti prostředí, prožívání prostoru znevýhodněnými osobami), vztahy mezi městem a venkovem a jejich sociálně prostorovým dopadům (proces kontraurbanizace, význam rekreační funkce pro identitu venkovských regionů) nebo možnostem rozvoje venkovských oblastí v pohraničních regionech a relevancí nastavení aktivní politiky zaměstnanosti vzhledem k potřebám regionálních a lokálních trhů práce.

Kniha je společným výstupem projektů Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky a Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze .

 
Další informace o knize naleznete zde .

 

Atlas sociálně prostorové diferenciace

Atlas1.png

 

Základní údaje

Název : Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky
Editoři : Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová
Rok vydání : 2011
Nakladatelství : Karolinum

Citace : Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. (eds.) (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Praha, Karolinum, 137 s.

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky, jehož editory jsou Martin Ouředníček , Jana Te melová a Lucie Pospíšilová , je jedním z hlavních výstupů projektu Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky . Zároveň jej lze podle slov jednoho z recenzentů  považovat za " výrazný vědecký počin v české geografii po roce 1989 " (Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.) .

Atlas se skládá z 13 vzájemně propojených kapitol, které reflektují proměny sociálně prostorové struktury Česka v transformačním období . Kapitoly se věnují například věkové a vzdělanostní struktuře, nezaměstnanosti a obecním rozpočtům, dojížce do zaměstnání, migraci nebo suburbanizaci (celý obsah atlasu naleznete zde ) . Každá kapitola se člení na několik mapových listů s krátkým analytickým textem doplněným tabulkami, obrázky či případně dílčími mapami. Atlas je koncipován jako dvojjazyčný , vše je uvedeno nejen česky, ale rovněž anglicky.

Sedm vybraných výstupů atlasu je možné se svolením nakladatelství Karolinum prostudovat i na stránkách atlasobyvatelstva.cz . Jedná se o mapu stárnutí obyvatel, nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, čas dojížďky, saldo migrace, bytová výstavba, suburbanizace a sociální infrastruktura

Další informace o atlase naelzenete i na stránkách nakladatelství Karolinum

 

Suburbanizace.cz

suburbanizace_book_cover.jpg

Základní údaje

Název : Suburbanizace.cz
Autoři
: Martin Ouředníček, Jana Temelová, Marie Macešková, Jakub Novák, Petra Puldová, Dušan Romportl, Tomáš Chuman, Světla Zelendová, Iva Kuncová
Rok vydání : 2008
Nakladatelství :
Univerzita Karlova v Praze

Citace : Ouředníček, M., Temelová, J., Macešková, M., Novák, J., Puldová, P., Romportl, D., CHuman, T., Zelendová, S., Kuncová, I. (2008): Suburbanizace.cz. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, 96 s.

Kniha suburbanizace.cz , která vznikla v širokém kolektivu autorů , byla vydána v roce 2008. Kniha je určena především těm, kteří mohou rozhodovat o budoucím rozvoji sídel a krajiny v zázemí českých měst . Zodpovědných aktérů je v současnosti velké množství - od těch, kteří rozhodují o umístění nových staveb, přes pracovníky všech úrovní státní správy a samosprávy, až po výzkumné a pedagogické instituce, které vštěpují zásady správného nakládání s prostředím budoucím odborníkům.

Kniha je jedním z výstupů projektu Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí , který byl realizován na třech katedrách geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 2007-2011.


Knihu si můžete prohlédnout a případně stáhnout zde , nebo přímo na webu suburbanizace.cz .
Pokud byste měli o publikaci zájem, napište si o ni na adresu:urrlab@natur.cuni.cz

 

Sociální geografie pražského městského regionu

pmr_obalka.png

Základní údaje

Název : Sociální geografie Pražského městského regionu
Editor
: Martin Ouředníček (ed.)
Rok vydání : 2006
Nakladatelství :
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Citace : Ouředníček, M. (ed.) (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociálni geografie a regionálního rozvoje, 159 s.

Kniha Sociální geografie Pražského městského regionu, kterou editoval Martin Ouředníček , patří mezi publikace vydávané katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě. Publikace obsahuje celkem devět kapitol řazených od textů věnujících se městskému centru, vnitřnímu městu až po tematiku suburbanizace. Část kapitol je založena na obhájených studentských pracích na katedře, zbytek představují výstupy výzkumných projektů zabývajících se metropolitním regionem Prahy.

Celá kniha je ke stažení zde.