What about your locality? Life-course differences in experiencing and perceiving residential neighbourhoods

Hlavní řešitel: 
Mgr. Pavel Frydrych
Poskytovatel: 
START Programme
Klíčová slova: 
rezidenční spokojenost
fáze životního cyklu
sousedství
Pražský metropolitní region
suburbium
sídliště
vnitřní město

Mentor: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. 

Projekt je podpořen grantovým schématem Univerzity Karlovy START Programme pod číslem START/SCI/119.

Anotace

Projekt zkoumá, jak odlišné skupiny rezidentů zažívají, vnímají a jsou spokojeni se svým rezidenčním sousedstvím. Cílem projektu je zkoumat dané téma perspektivou tří populačních skupin v různých životních fázích žijící v rozdílných typech sousedství (děti ze suburbií, mladé rodiny ze sídlišť, rezidenti staršího věku z vnitřního města). Konceptuální rámec fází životního cyklu byl vybrán, protože umožňuje analyzovat postoje populačních skupin různých životních fázích vůči rezidenčnímu prostředí v kontextu současné fragmentace drah bydlení, životních stylů a rezidenčních preferencí měnící se pod vlivem celospolečenských proměn. Téma je analyzováno prostřednictvím výzkumu funkčních a emocionálních vazeb rezidentů s různými atributy jejich rezidenčního prostředí a sousedství. Porjekt se zaměřuje na Pražský metropolitní region a využívá kvalitativní metodologický rámec sběru dat a jejich analýzy (polostrukturované rozhovory). Pochopení subjektivních postojů rezidentů k rezidenčnímu prostředí představuje klíčový element k porozumění vývoje současných měst, a může posloužit jako podklad k formulaci efektivních nástrojů urbánních sociálních a rozvojových politik. 

Více informací o projektu naleznete v anglické verzi webu.