Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1

Hlavní řešitel: 
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: 
Městská část Praha 1
Klíčová slova: 
Praha
socioekonomický analýza
centrum

Další řešitelé:
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Nina Dvořáková
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

Mgr. Dana Macešková

 

Cíl spolupráce:

Analýza dlouhodobých trendů v oblasti tzv. „vybydlování" Prahy 1 a doporučení optimálních kroků ke zlepšení kvality života a atraktivity pro bydlení v Praze 1.

Dílčí cíle

Cílem studie je zhodnocení demografických a migračních trendů na území Prahy 1, analýza struktury obyvatel a kvality života lidí bydlících v městské části Praha 1.

 

1. Vývoj počtu obyvatel

- dlouhodobý vývoj počtu obyvatel

- odhad rozdílu mezi trvale hlášeným a skutečně bydlícím obyvatelstvem

- analýza migrace a přirozené měny

 

2. Vývoj struktury obyvatel

- vývoj věkové a vzdělanostní struktury

- vývoj struktury obyvatel podle rodinného stavu

- vývoj struktury domácností

- počet a struktura cizinců

 

3. Struktura domovního fondu

- vývoj počtu trvale obydlených bytů a domů

- nová bytová výstavba

- struktura a cenová úroveň bytového fondu

- struktura funkčního využití objektů vmodelových územích

 

4. Kvalita života obyvatel

- analýza přirozených faktorů podporujících komfort bydlení vMČ P1

- zhodnocení vybavenosti a dostupnosti služeb denní potřeby pro různé skupiny lidí

- zhodnocení spokojenosti obyvatel sbydlením vlokalitě a dostupností služeb

- identifikace skupin obyvatel somezenou dostupností služeb

- zhodnocení vlivu snížené bezpečnosti (kriminalita, bezdomovci, drogová scéna)

- zhodnocení vlivu špatného životného prostředí

- analýza fluktuace a stabilizace obyvatelstva

 

5. Možnosti přilákání a stabilizace obyvatel

- zamyšlení nad budoucím vývojem obyvatelstva městské části

- možnosti přilákání a stabilizace vybraných skupin obyvatel