V rámci projektu TEMAP č. DF11P01OVV003 byl v roce 2014 zveřejněn výsledek typu N - specializovaná mapa.

 

Autory jsou: Ing. Tomáš BAYER, Ph.D; Ing. Markéta POTŮČKOVÁ, Ph.D. 

Specializovaná mapa je tvořena dvěma mapovými poli znázorňujícími rekonstrukci geografické sítě Vogtovy mapy z odhadnutých parametrů kartografického zobrazení (Mapa 1/2), analýzou polohové přesnosti rekonstruované Vogotovy mapy v Nicolosiho zobrazení v porovnání se současným stavem (Mapa 2/2). Tyto mapy byly umístěny 

v samostatných GIS vrstvách a z důvodu přehlednosti a čitelnosti rozděleny do dvou výstupů.


Mapový výstup představuje syntézu kartograficky bodových, liniových a plošných prvků. Bodové elementy jsou představovány identickými body použitými k odhadu parametrů kartografického zobrazení, liniové elementy tvoří rekonstruované poledníky, rovnoběžky a izočáry geometrické přesnosti mapy. Plošné objekty jsou reprezentovány současným správním uspořádáním. Zpětná rekonstrukce geometricko-kartografických parametrů Vogtovy mapy byla realizována na základě komplexního historicko-kartografického výzkumu území Čech, při kterém byla provedena analýza území s cílem nalézt podmnožinu obsahových prvků mapy splňujících kartografická, historická, geografická
a geometrická kritéria.

Mapa představuje materiál jak vědecko-výzkumného charakteru, sloužící odborné i laické veřejnosti, lze ji však také využít jako výukový materiál pro studenty kartografických oborů. Ilustruje vývoj kartografických technik, geografických znalostí o území Čech, vývoj sídelních jednotek a krajiny v kontextu raného novověku, je použitelná i pro historiky či sociální geografy. V budoucnu může být trvale instalována v expozici Mapové sbírky PřF UK.

Geometrické analýzy byly provedeny v SW detectproj.