Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů

Realizační výstup programu DF11P01OVV003 TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví (2011-2015, MK0/DF)

 

autor: Mgr. Lukáš Brůha 

Certifikovaná metodika je uložena v Národním uložišti šedé literatury.

 

O metodice

Tato metodika popisuje vztah mezi metadatovými standardy ze dvou rozdílných oborů - knihovnictví a geoinformační vědy. Věnuje se užití technologií SDI ve vybraných oblastech knihovnictví a archivace. V této oblasti tak shrnuje dosavadní výzkum provedený v rámci programu DF11P01OVV003: TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek CR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví, který je financován Ministerstvem kultury ČR.

 

Cíle

Cílem metodiky je definice přesných postupů pro automatizaci tvorby metadat kartografických dokumentů a dalších prostorově referencovaných rastrových dat z různých zdrojů. Důraz je přitom kladen na definici vztahu mezi metadatovými standardy ze dvou rozdílných oborů - knihovnictví a geoinformačních věd.

Cílem je i popis užití technologií SDI ve vybraných oblastech knihovnictví, jako je kartografické dědictví, a zodpovězení otázky, v čem tyto technologie mohou být atraktivní pro oblast knihovnictví a archivace. Metodika se proto zaměřuje na zdokumentování takového postupu pro účely paměťových institucí, zejména specializovaných knihoven, akademických a dalších oborových informačních institucí, který zahrnuje vytvoření funkční komponenty SDI pro administraci rastrových dat, automatizovanou tvorbu metadat kartografických dokumentů, analýzu dat a jejich efektivní distribuci k uživateli.

 

Určení metodiky

Metodika je určena pro specializované knihovny, vědecké knihovny, mapové sbírky a archivy pro automatizaci zpracování a následnou distribuci digitalizovaných dokumentů. Také akademickým, vědeckým či jiným oborovým informačním institucím, které pracují s prostorovými daty, poskytuje metodika nástroj efektivní správy a analýzy dat a metadat rozdílných formátů. Postupy navržené metodikou a související technologické řešení bude využito pro zpřístupnění historického dědictví, které je uchováno v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.