Časoprostorová mobilita obyvatel Pražského městského regionu

Hlavní řešitel: 
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: 
časoprostorová mobilita
Praha
time-space
metropole
bariéry

Další řešitelé:
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (PřF UK/Gymnázium Voděradská, Praha 10)
Mgr. Jakub Šťástka (PřF UK)


RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (PřF UK/Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1)
Mgr. Lenka Pejčochová (Gymnázium Na Pražačce, Praha 3)
Mgr. Jan Čambal (Gymnázium Botičská, Praha 2)
Mgr. Libuše Moosová (Gymnázium Na Zatlance, Praha 5)
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. (Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5)

 

Projekt využívá metody time-space ke sledování principů denních pohybů obyvatel jednotlivých částí Pražského městského regionu, jejich chování a životního stylu v závislosti na demografických a socioekonomických charakteristikách, roční době a lokalizaci místa bydliště a pracoviště. Důsledkem pohybu osob v prostoru města je jejich nerovnoměrné rozmístění v průběhu dne a s tím spojené rozdíly v zatížení jednotlivých lokalit.

Cílem projektu je odhalit zásadní rozdíly či podobnosti v každodenním pohybu různých socio-demografických skupin obyvatelstva a zhodnotit vliv denního pohybu na jednotlivé funkční zóny města.

 

Cíle

1. Prověření možností realizace rozsáhlého šetření časoprostorové mobility ve spolupráci s učiteli zeměpisu na středních školách
Způsobů jak získávat data o mobilitě obyvatelstva není mnoho a možnosti jak získat velké množství deníkových záznamů jsou omezené (Novák 2004). Výsledkem tohoto cíle budou velmi cenná data, která pomohou dalšímu výzkumu na fakultě a výrazně rozšíří znalosti o Pražském městském regionu. S prověřením postupu úzce souvisí také navržení a pilotáž nejvhodnější formy dotazníku/deníkového záznamu. 

2. Pochopení zásadních principů denních i nedenních pohybů obyvatel Pražského městského regionu

V rámci tohoto cíle chceme využít time-space přístup ke sledování životního stylu (způsobu života) obyvatel v jednotlivých částech městského regionu (Doležalová, Ouředníček 2006). Předpokládáme, že tento přístup umožní odhalit významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva: mezi generacemi, z hlediska genderu i v závislosti na lokalizaci bydliště a pracoviště. Na tento cíl bezprostředně navazuje zapojení učitelů a studentů vybraných pražských základních a středních škol, kteří se nejen stanou přímými účastníky prováděného šetření, ale budou si moci v rámci výuky zeměpisu vyzkoušet a osvojit odlišné přístupy ke studiu geografie - tzv. behaviorální a časoprostorové geografie. Tento přístup byl již aplikován pro seminář ze zeměpisu (Ouředníček 2002).

3. Zhodnocení důsledků denního pohybu osob pro jednotlivé funkční zóny města a stanovení rozdílu mezi denním a nočním obyvatelstvem

Nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel v průběhu dne se promítá v rozdílném počtu bydlícího a faktického (využívající lokalitu) obyvatelstva. Znalost faktického obyvatelstva je pro mnohé lokality klíčová k tomu, aby mohli správně směřovat svoji komunální politiku (Pospíšilová 2007). Tato nerovnováha způsobuje každodenní problémy, které se budeme snažit specifikovat.

4. Prohloubení spolupráce v oblasti studia geografie mezi středními školami a odborníky z Přírodovědecké fakulty

Jedná se zejména o vytvoření konceptu modelové vyučovací hodiny pro studenty a učitele s pomocí odborníků na didaktiku geografie z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Osloveny byly zejména fakultní školy a účastníci dalšího vzdělávání učitelů geografie na fakultě.