Domů

Facebook

Nabídka činnosti pro orgány veřejné správy, samosprávy a komerční subjekty


Pracovní tým Urbánní a regionální laboratoře (URRlab) působící na Univerzitě Karlově v Praze nabízí na komerční bázi své služby v oblasti zpracování analýz a konzultační činnosti.

Pokrýváme širokou škálu tematických okruhů při zpracování analýz území, strategických dokumentů, plánů a podkladových materiálů na různých měřítkových úrovních (od jednotlivých lokalit ve městech a na venkově až po makro-regionální úroveň).

Máme dlouhodobé zkušenosti s projekty zadanými ze strany veřejné správy, výzkumných institucí i soukromých subjektů.

Vizitka výzkumného týmu URRlab ke stažení.

 

Tematické okruhy našich analýz, expertíz a konzultační činnosti

• Sociální a etnická segregace, deprivace a sociálně patologické jevy

• Kvalita života, každodenní život a životní styl
• Problematika specifických věkových skupin obyvatelstva, demografické stárnutí
• Nerovnosti a sociálně prostorová struktura
• Sociální a fyzické prostředí ve městech a obcích
• Sociální soudržnost a participace
• Nezaměstnanost, chudoba, kriminalita
• Sociálně a demograficky znevýhodněné skupiny obyvatel 
• Prostorová mobilita a migrace
• Městské prostředí, urbanizace, suburbanizace
• Rozvoj obcí v okolí velkých měst a prevence negativních dopadů
• Regionální politika, územní aspekty sociální politiky
• Územní aspekty politiky zaměstnanosti a flexibility práce
• Výzkum využití času, trávení volného času a každodennost
• Výzkum pohybu osob v nákupních centrech

 

Co vám nabízíme

Výzkumná práce prostřednictvím širokého spektra metod:

  • kvantitativní a kvalitativní analýzy sociálních a ekonomických procesů na různých geografických úrovních (např. stát, kraje, okresy, obce, městské části, sousedství)
  • detailní případové studie pro vybrané lokality a/nebo sociální skupiny obyvatel
  • dotazníková šetření, řízené rozhovory, analýza dokumentů, práce v terénu, mapování
  • zpracování statistických dat
  • kartografická vizualizace a prostorové analýzy pomocí geografických informačních systémů (GIS), mapování sociálních, demografických či ekonomických charakteristik společnosti a prostředí
  • práce se širokou paletou softwaru - mapové, grafické, statistické výstupy
  • schopnost pracovat v cizích jazycích (anglický, německý, francouzský, ruský)
  • zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí a pro mezinárodní instituce (např. Evropská komise,spolupráce se zahraničními univerzitami – např. University of Dartmouth, University of Strathclyde,Tartu University, University of Leipzig)


Přednášková a osvětová činnost, školení (pro studenty, zaměstnance veřejné správy), spolupráce s médii

Odborné konzultace a expertízy

Formulace návrhů na úpravu legislativy, doporučení pro nastavení veřejných politik, strategických dokumentů, akčních plánů, rozvojových strategií, návrh metodických postupů či indikátorů

 

Naše reference

Městská část Praha 1
Město Opava
Město Kladno
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
obec Přišimasy
obec Karlík
CENIA
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Skanska
SPF Group v.o.s
U-24 s.r.o.
Gabal Analysis and Consulting
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Obec Břežany

 
Pracovní tým Urbánní a regionální laboratoře má zkušenosti ze spolupráce na projektech těchto poskytovatelů:
GAUK, GAČR, TAČR, FRVŠ, MMR, MŠMT, MPSV, MK, MŽP, FP EU

 
Přehled aplikovaných projektů je k dispozici ZDE

 

Pokud nás budete chtít navštívit, tak vás rádi uvítáme v naší kanceláři:

Legerova 1878/5 (zvonek URRlab, 2. patro, číslo dveří 325)

Praha 2 - Nové Město
tel.: 221 951 970

 

Kontaktní osoba:

Lucie Pospíšilová
lucie.pospisilova@natur.cuni.cz
tel.: 221 951 379


Adresa pro poštovní komunikaci:

KSGRR PřF UK
Albertov 6
128 43  Praha 2